Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων

Με στόχο την συνεχή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, το Διοικητικό Συμβούλιο της «HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.» («Εταιρεία») αποφάσισε τον ορισμό του κ. Γιώργου Αλεξόπουλου ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου στην Εταιρεία και του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως Ανώτατου Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Γ. Αλεξόπουλος είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών και κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Nέων Δραστηριοτήτων Ομίλου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του Ομίλου σε ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια. Ο κ. Αϊβάζης είναι το αρχαιότερο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στις σημαντικές θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» αποφάσισε τον ορισμό του κ. Κωνσταντίνου Πανά ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ στην ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. υφίσταται ανάλογη θέση, την οποία κατέχει ο κ. Σπύρος Γκίκας.

Ο κ. Κ. Πανάς, είναι Γενικός Διευθυντής Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. από την ίδρυσή της, ενώ ο κ. Σπύρος Γκίκας εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή Εμπορίας στην ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και είναι επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι κ.κ. Γ. Αλεξόπουλος, Κ. Πανάς και Σπ. Γκίκας  είναι μέλη της ανώτατης διοικητικής ομάδας και συμμετέχουν στην Eκτελεστική Eπιτροπή του Ομίλου.