Ενημέρωση Μετόχων

Ενημέρωση Μετόχων

Οι μετοχές της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σύμβολο: ΕΛΠΕ) και στο London Stock Exchange (Ticker: HLPD) με τη μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (Global Depository Receipts - GDRs)

HELLENiQ ENERGY Holdings (ΕΛΠΕ)
---
---
(---)
Volume:  ---
--/--/--
--:--:--

Μετοχική Σύνθεση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €666.284.703,30, διαιρούμενο σε 305.635.185 μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,18 η κάθε μία. Η μετοχική σύνθεση στις 31/12/2023 είχε ως εξής:

Τελευταίες Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία