Κύρια Στοιχεία

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ.201720182019202020212022
Πωλήσεις7.9959.7698.8575.7829.22214.508
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA8347305723334011.601
Καθαρά Κέρδη384215164-397337890
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη37229618551401.006

 *αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ.201720182019202020212022
Απασχολούμενα Κεφάλαια4.1733.8553.8693.5214.0674.669
Καθαρός Δανεισμός1.8001.4601.5431.6721.9381.942
Δανειακή Μόχλευση43%38%40%47%48%42%
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία