Κύρια Στοιχεία

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ.2017201820192020202120222023
Πωλήσεις7.9959.7698.8575.7829.22214.50812.803
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA8347305723334011.6011.237
Καθαρά Κέρδη384215164-397337890478
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη37229618551401.006606

*αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών

 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ.2017201820192020202120222023
Απασχολούμενα Κεφάλαια4.1733.8553.8693.5214.0674.6694.573
Καθαρός Δανεισμός1.8001.4601.5431.6721.9381.9421.627
Δανειακή Μόχλευση43%38%40%47%48%42%36%
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία