Εσωτερικός Έλεγχος

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου

Η Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ) είναι να παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση των στρατηγικών, οικονομικών, επιχειρησιακών και ρυθμιστικών κινδύνων καθώς και, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα επί της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, ώστε να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να βελτιώνεται η ποιότητα των διαδικασιών, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί στη θέσπιση των σκοπών, του πλαισίου αρμοδιοτήτων και ευθυνών της ΓΔΕΕΟ με αρμοδιότητα σε όλες τις Εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο HELLENiQ ENERGY.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, η οποία προσθέτει αξία στις Εταιρείες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY και τους μετόχους τους και γενικά σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).

Η ΓΔΕΕΟ αναφέρεται άμεσα στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη Εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία