Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες (καλούμενος εφεξής «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΣΕΔ, στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed

 

Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου

 

Η Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία εφαρμόζει τις ακόλουθες επιπλέον πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες σχετίζονται στο σύνολό τους με το μέγεθος, τη σύνθεση, τα καθήκοντα και την εν γένει λειτουργία του Δ.Σ.:

Λόγω της φύσης και του σκοπού της Εταιρείας, της πολυπλοκότητας των θεμάτων και της απαραίτητης νομικής υποστήριξης του Ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων και θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΔΣ για την υποβοήθηση του έργου του, έχει συστήσει επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη του, με συμβουλευτικές, εποπτικές ή και εγκριτικές αρμοδιότητες, οι οποίες είναι οι εξής:

  1. Επιτροπή Ελέγχου
  2. Επιτροπή Αμοιβών & Σχεδιασμού Διαδοχής
  3. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Επιπλέον των ανωτέρω επιτροπών του Δ.Σ., έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Εταιρεία επιτροπές, με συμβουλευτικό και συντονιστικό χαρακτήρα, οι οποίες απαρτίζονται από υψηλόβαθμα στελέχη της Εταιρείας και έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Διοίκησης, οι κυριότερες των οποίων είναι οι ακόλουθες:

  1. Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου
  2. Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
  3. Επιτροπή Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων

Το Δ.Σ. έχει υιοθετήσει διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας περί απαγόρευσης χρηματιστηριακών συναλλαγών του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., εφόσον έχουν την ιδιότητα Προέδρου Δ.Σ. ή Διευθύνοντα Συμβούλου συνδεδεμένης επιχείρησης. Επίσης, έχει υιοθετήσει διαδικασία Παρακολούθησης και Δημόσιας Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών και Συναλλαγών επί μετοχών της Εταιρείας, καθώς και διαδικασία Παρακολούθησης και Δημόσιας Γνωστοποίησης Συναλλαγών και Οικονομικών Δραστηριοτήτων με τους βασικούς πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία