H Στρατηγική μας

Μετεξελισσόμαστε, από μια εταιρεία υγρών καυσίμων σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε όλο το ενεργειακό φάσμα. Υιοθετούμε κριτήρια ESG στην επιχειρηματική στρατηγική μας και την κατανομή κεφαλαίων, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες μας τις δραστηριότητες και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Image
Helleniq energy H Στρατηγική μας

Ενεργειακή Μετάβαση

Ηγούμαστε της προσπάθειας για την ενεργειακή μετάβαση. Μεγιστοποιούμε τις αποδόσεις των βασικών μας δραστηριοτήτων και αναπτύσσουμε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο στη Νέα Ενέργεια. 

s line

Στρατηγική Vision 2025

Με αφορμή την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος υλοποιεί ένα ολιστικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, με την ονομασία Vision 2025. Το πρόγραμμα ορίζει τη στρατηγική ατζέντα για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται λόγω του μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου. 

Το Vision 2025 θέτει προτεραιότητες σε πέντε βασικούς πυλώνες: 

Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για θέματα ESG και των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Στοχεύουμε στη σημαντική και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας μέχρι το 2050. Συγκεκριμένα, έως το 2030 στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών CO₂ Scope 1 και 2 κατά 30%, στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στα 2 GW (που θα συνεισφέρει επιπλέον 20% στην αποφυγή εκπομπών CO₂), με μακροπρόθεσμο στόχο τις μηδενικές εκπομπές CO₂ (net zero) έως το 2050.

Αναπροσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων

Εξελίσσουμε τις κύριες δραστηριότητες μας μέσω λειτουργικής βελτιστοποίησης, ενεργειακής απόδοσης και συνεπακόλουθης μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και παράλληλα περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων διεθνώς. Αναπτυσσόμαστε στη Νέα Ενέργεια, μέσω σημαντικής παρουσίας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση καθώς και της βελτίωσης της θέσης μας στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης

Διασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την υγιή επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής

Ολοκληρώσαμε στις αρχές του 2022 τη νέα εταιρική δομή μέσω της απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας πετρελαιοειδών και πετροχημικών και της εισφοράς του σε μια νέα εταιρεία.

Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

Τον Σεπτέμβριο 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανακοινώσαμε την νέα εταιρική μας ταυτότητα, η οποία παρουσιάστηκε σε ειδικές εκδηλώσεις σε όλες τις θυγατρικές μας εταιρείες και στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.

Βιώσιμη Ανάπτυξη & ESG

Έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη διάχυση των στόχων της Ατζέντας 2030 και με στοχευμένες πολιτικές, δράσεις και κοινωνικά προγράμματα  συμμετέχουμε ενεργά για την επίτευξή τους. 

Οι άνθρωποί μας

Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που παρακινεί τους εργαζόμενους  και τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων  και την εξέλιξή τους.

Helleniq energy οι άνθρωποι μας
Εταιρική Υπευθυνότητα

Δημιουργούμε και διανέμουμε αξία στην οικονομία και την κοινωνία με σημαντικές επενδύσεις, και διερευνούμε νέους τρόπους για τη μεγιστοποίηση της, μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών μας, των θέσεων εργασίας και των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνουμε.  

Helleniq energy Εταιρική υπευθυνότητα
Εταιρική Διακυβέρνηση & Διαχείριση κινδύνων

Εφαρμόζουμε ένα δομημένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές, υπερβαίνοντας τις τυπικές νομικές υποχρεώσεις.   

Εξετάζουμε, αξιολογούμε και επιδιώκουμε την αντιμετώπιση όλων των πιθανών κινδύνων, σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισής τους, με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου. 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο

Νέα Ενέργεια

Επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνολογίες που επεκτείνονται σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα,  την αποθήκευση ενέργειας, τη δέσμευση CO2 και το πράσινο υδρογόνο.

Στρατηγική - Νέα Ενέργεια
Καθαρότερα Καύσιμα

Υλοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και δρομολογούμε διαδικασίες για παραγωγή καθαρότερων υγρών καυσίμων χαμηλών εκπομπών. Επενδύουμε στα προηγμένα βιοκαύσιμα, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, στις πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και στην κυκλική οικονομία.

Στρατηγική - Καθαρά Καύσιμα
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες που εξελίσσουν δομικά τον τρόπο λειτουργίας μας, παράγοντας υψηλότερη αξία στον οργανισμό, στην αλυσίδα αξίας του, στην οικονομία και στην κοινωνία συνολικά.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μάθετε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2023
Ετήσιος Απολογισμός 2023
Ετήσιος Απολογισμός 2022
Ετήσιος Απολογισμός 2022