Συνελεύσεις Μετόχων

Σε αυτή την υποενότητα μπορείτε να βρείτε αναλυτική πληροφόρηση για τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας

Τακτική Γενική Συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση, 27 Ιουνίου 2024
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2024

Ανακοίνωση για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2023

Ανακοίνωση Σύνθεσης Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Παρουσίαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΤΓΣ 27.06.24

Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 27.06.24

Σχέδια αποφάσεων θεμάτων Τ.Γ.Σ. 27.06.24

Θέμα 5_ Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2023

Θέμα 6 _ Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023

Θέμα 7 _ Eκθεση ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 10 _ Πολιτική Αποδοχών 2024

Θέμα 11_ Βασικοί Όροι και χαρακτηριστικά του Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (LTIP)

Θέμα 14_ CVs Προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέματα 14&15_ Είσηγηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Εκλογή Μελών ΔΣ _Επιτροπή Ελέγχου

Θέμα 15_ CV Παναγιώτης Παπαζογλου

Επιστολή Ελληνικού Δημοσίου Διορισμός Μελών ΔΣ

CVs Μελών που διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο

Συμπληρωματική Γνωμοδότηση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Τρίτων

Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας Μετόχων

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία