Κανονισμοί & Πολιτικές

Στην υποενόητα αυτή, μπορείτε να βρείτε πληροφόρηση σχετική με το καταστατικό, τον κανονισμό, την πολιτική καταλληλότητας και αποδοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

UK Tax Strategy Report

O Όμιλος HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω θυγατρικών εταιρειών, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του ΗΒ (Schedule 19 του Finance Act 2016) ο Όμιλος έχει υποχρέωση για δημοσίευση «Tax Strategy Report» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Tax Strategy Report αφορά τις δραστηριότητες του Ομίλου HELLENiQ ENERGY στο ΗΒ. Έχει εφαρμογή σε όλα τα φορολογικά θέματα που αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου στο ΗΒ και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης και μέχρι την κατάργηση ή αντικατάστασή του.

 

UK Tax Strategy Report έτους 2023*

UK Tax Strategy Report έτους 2022*

UK Tax Strategy Report έτους 2021*

UK Tax Strategy Report έτους 2020*

UK Tax Strategy Report έτους 2019*

UK Tax Strategy Report έτους 2018*

UK Tax Strategy Report έτους 2017*

*διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία