Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητά μας, με απτά οφέλη, και έναν από τους κύριους πυλώνες του ευρύτερου στρατηγικού μας μετασχηματισμού.

Μέσω ενός πολυετούς προγράμματος, συνεισφέρουμε στην ενεργειακή μετάβαση και στοχεύουμε στην ασφάλεια των εργαζομένων, στη διαχείριση κινδύνων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Παράλληλα, σκοπός μας είναι η δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας συνολικά για την εταιρεία με θετικό αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία ευρύτερα.

Ενσωματώνουμε καινοτόμες λύσεις σε κάθε περιοχή επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, και εισάγουμε βέλτιστες πρακτικές που επιταχύνουν την ολιστική μετάβαση και καθορίζουν ένα νέο μοντέλο λειτουργίας.

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση των επιχειρησιακών δεδομένων μέσω προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η αυτοματοποίηση των εργασιών για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων λειτουργίας, θέτουν το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού μας ως μοχλό ανάπτυξης.

100+
ψηφιακές πρωτοβουλίες

στον οδικό χάρτη του Προγράμματος

>€50 εκατ.
Εκτιμώμενο όφελος

σε ετήσια βάση από το 2025

€160 εκατ.
Αθροιστικό όφελος

έως το 2025

Πολυετές Σχέδιο Δράσης

Ψηφιακό Διυλιστήριο

Μετεξέλιξη του διυλιστηρίου σε ένα συνεργατικό, συνδεδεμένο και ψηφιακό διυλιστήριο, με έργα που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και μας επιτρέπουν τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής, τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ψηφιακή Λιανική Εμπορία

Ενίσχυση της γνώσης και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εξυπηρέτηση των συνεργατών και εταιρικών πελατών, με στόχο τα νέα πρατήρια του μέλλοντος, να παρέχουν νέες ψηφιακές λειτουργίες, βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφόρηση και πληρέστερη εξυπηρέτηση.

Ψηφιακές Ομιλικές Λειτουργίες

Δημιουργία αποδοτικότερων εταιρικών λειτουργιών, τεχνολογία αυτοματισμών και αποτελεσματικότερες λήψεις αποφάσεων, μέσω της αξιοποίησης ενός μεγάλου εύρους δεδομένων.

Ψηφιακός Πυρήνας

Εκσυγχρονισμός κεντρικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) με την αξιοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων.

Ολιστική Στρατηγική για Ανάπτυξη, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια

Εξερευνούμε καινοτόμες τεχνολογίες που εξελίσσουν δομικά τον τρόπο λειτουργίας μας και παράγουν υψηλότερη αξία στον οργανισμό, στην αλυσίδα αξίας του, την οικονομία και την κοινωνία.

 • Βελτιώνουμε την εταιρική μας απόδοση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με την αύξηση του κύκλου εργασιών και την κερδοφορία, και την παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τον διεθνή ανταγωνισμό, αποκομίζοντας ήδη σημαντικά οφέλη.
 • Προωθούμε νέες εργασιακές πρακτικές, ενδυναμώνουμε το υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο με νέες γνώσεις, δεξιότητες και σύγχρονες πρακτικές λειτουργίας.
 • Υιοθετούμε νέες προσεγγίσεις για την οργάνωση, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των ομάδων εσωτερικά και προς το κοινωνικό σύνολο.
 • Ενσωματώνουμε νέες δυνατότητες απόκρισης και ελαχιστοποίησης κινδύνων στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων και διαχείρισης κρίσεων.

Υιοθετούμε την Ψηφιακή Καινοτομία

Με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της τεχνολογικής μας καινοτομίας και της εξωστρέφειας μέσω σημαντικών συνεργασιών, συγκεντρώνουμε τις τεχνολογικές μας δυνατότητες στη HELLENiQ ENERGY Digital, μια νέα θυγατρική εταιρεία Πληροφορικής και Ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω της οποίας:

 • Δημιουργούμε ένα Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, που συνεργάζεται με το σύγχρονο τεχνολογικό οικοσύστημα για την υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών λύσεων για τις εταιρείες της HELLENiQ ENERGY
 • Παρέχουμε ολοκληρωμένες και ομογενοποιημένες υπηρεσίες τεχνολογίας σε όλες τις εταιρείες μας, βάσει κοστολογημένου καταλόγου και ανάλογα με την χρήση της κάθε υπηρεσίας  
 • Εφαρμόζουμε πρακτικές κεντρικής διαχείρισης πόρων, με σκοπό την βελτιστοποίηση και εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους  
 • Αξιοποιούμε πηγες εξωτερικής χρηματοδότησης, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των δομών κόστους 
 • Αναδεικνύουμε την εταιρική κουλτούρα καινοτομίας, μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας των ψηφιακών πρωτοβουλιών 
 • Ενισχύουμε την εταιρική μας εικόνα, μέσω συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους στον χώρο της ενέργειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Αξιοποιούμε την προηγμένη Ανάλυση Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να εισάγουμε καινοτόμες λύσεις που εξελίσσουν τη λήψη αποφάσεων και υποστηρίζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση.

digital hub

Ενίσχυση Ασφάλειας και Καινοτομίας

Ο στόχος μας μέσω του προγράμματος είναι να συνεισφέρουμε σημαντικά στην ασφάλεια των εργαζομένων, στη διαχείριση κινδύνων, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και στη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας και καινοτομίας συνολικά.

s line
photovoltaic panels

Η Στρατηγική μας

Μετεξελισσόμαστε, από μια εταιρεία πετρελαίου σε έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε όλο το ενεργειακό φάσμα.

Η Στρατηγική μας