Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.

Γενικά

Η Εταιρεία διοικείται από εντεκαμελές Δ.Σ. και η θητεία του είναι τριετής, λήγουσα στις 30/06/2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Αναλυτικά:

 • Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 
 • Γιώργος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Βρεττός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αναστασία Μαρτσέκη, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Lorraine Σκαραμαγκά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 • Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλκιβιάδης - Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

Βιογραφικά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ρόλοι και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, τα οποία εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 • Το Δ.Σ. ενδεικτικά, αποφασίζει και εγκρίνει τα εξής:

 1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας και του Ομίλου.
 2. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και Προϋπολογισμό της Εταιρείας και του Ομίλου.
 3. Κάθε αναγκαία αλλαγή στα παραπάνω.
 4. Την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.
 5. Την Ετήσια Έκθεση των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
 6. Τον Ετήσιο και εξαμηνιαίο Οικονομικό Απολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων, της Εταιρείας και του Ομίλου.
 7. Την ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, την εξαγορά εταιρείας και την ίδρυση ή κατάργηση εγκαταστάσεων, ύψους για κάθε περίπτωση άνω του 1 εκατ. Ευρώ.
 8. Τις συμφωνίες συμμετοχής σε κοινοπραξίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 9. Την οριστική διακοπή λειτουργίας εργοστασίου.
 10. Τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις τους.
 11. Τη βασική οργανωτική δομή της Εταιρείας και τις τροποποιήσεις της.
 12. Τον διορισμό/ανάκληση των Γενικών Διευθυντών.
 13. Την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ).
 14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
 15. Τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.
 16. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και της αξιολόγησης της απόδοσής τους.
 17. Ό,τι άλλο προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Εταιρείας.

 

Σύνθεση του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.


Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ., είναι υπεύθυνος για τη σύγκληση, προεδρία, διεύθυνση των συνεδριάσεων, τήρηση των πρακτικών και υπογραφή των σχετικών αποφάσεων και την εν γένει λειτουργία του Δ.Σ. σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο.   


Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και έχει την ευθύνη για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και όλες τις λειτουργίες της.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία