Ανακοίνωση Σύνθεσης Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια:

(α) του διορισμού  τριών (3) μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιό της από το  Ελληνικό  Δημόσιο με την με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2024 επιστολή  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) της εκλογής οκτώ (8) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27 Ιουνίου 2024,

το νέο ενδεκαμελές (11)  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας  κατά την συνεδρίαση της 27 Ιουνίου 2024 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Σπήλιος Λιβανός, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιορδάνης Αϊβάζης, ανώτατο ανεξάρτητο μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Βρεττός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Άννα Ροκοφύλλου , μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος  Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, με ισχύ μέχρι την 27.06.2027.