Υπηρεσίες Μετοχολογίου

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας σε σειρά θεμάτων που τους αφορούν, όπως υποθέσεις κληρονομικών διαδοχών, χορήγησης βεβαιώσεων, πληρωμής μερισμάτων κτλ., προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία