Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την απόφαση 7/448/11.01.2007 άρθρο 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες ανακοινώσεις, οι οποίες εξεδόθησαν προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης Εταρειας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (Αρ. ΓΕΜΗ 296601000) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1436 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 07.12.2023, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει . Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και 126) και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: