Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο αρχών, κανονισμών και πρακτικών που ακολουθούνται από τις εταιρείες για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών. Η υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αποτελεί προτεραιότητα για τη HELLENiQ ENERGY.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία