Νέες Τεχνολογίες, Έρευνα & Ανάπτυξη

Συμμετέχουμε δυναμικά σε έργα έρευνας και καινοτομίας, ενώ υλοποιούμε αντίστοιχα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς, Εθνικούς και άλλους πόρους σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και με Ερευνητικούς φορείς. Ο στόχος μας είναι η πιλοτική εφαρμογή και ωρίμανση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και του ψηφιακού μετασχηματισμού μας.

Image
i taytotita mas

Δυναμική συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Υποβάλαμε περισσότερες από 30 προτάσεις για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη (HORIZON 2020).

s line

Κύρια Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου
  • Tεχνολογίες Δέσμευσης & Χρήσης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS/ CCU)
  • Ψηφιοποίηση στη Διύλιση
  • Ανάπτυξη τεχνολογιών που αφορούν καύσιμα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Αποθήκευση /Αιολικά/ Φωτοβολταϊκά) 
  • Βιώσιμες μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση

Tρέχοντα Προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης

Στοχεύουμε στη συνεργασία και τη δημιουργία συνεργιών για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων ή/και βασικής έρευνας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και σε νέα πεδία και αναδυόμενες τεχνολογίες, με μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Μέσω των παραπάνω συνεργασιών, υποστηρίζεται και η καινοτόμος επιχειρηματικότητα.

DESULFUR:  To έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πορωδών προσροφητικών υλικών για μια εναλλακτική τεχνολογία αποθείωσης υγρών καυσίμων, η οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περαιτέρω ευελιξία και περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική της υδρογονοαποθείωσης που ακολουθείται στα διυλιστήρια. 

ESTHISIS: Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος αισθητήτων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου. 

BREW2BIO: Το αντικείμενό του επικεντρώνεται στην παραγωγή βιοκαυσίμων υψηλής αειφορίας και προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αστικά στερεά απορρίματα εταιρειών εστίασης.  

BEET2BIOREF: Το πρόγραμμα αφορά την αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και παραπροϊόντων διεργασίας παραγωγής ζάχαρης για την παραγωγή βιογενών και βιοσύνθετων βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας.

ALGAFUELS: Αφορά την παραγωγή «πράσινων» καυσίμων μεταφοράς και ενέργειας από μικροφύκη καλλιεργημένα σε ύδατα αποστράγγισης θερμοκηπίων.

ACTOIL: Το πρόγραμμα στοχεύει σε καινοτόμες καταλυτικές διεργασίες αξιοποίησης κλασμάτων πετρελαίου χαμηλής αξίας για παραγωγή αναβαθμισμένων καυσίμων και πετροχημικών πρώτων υλών.

Εξερευνώντας Μελλοντικές Δυνατότητες

Στοχεύουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στα διάφορα στάδια βιομηχανικής παραγωγής και εμπορικής μας δραστηριότητας, καθώς και στην απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά νέες τεχνολογίες.

s line

Συνεργασίες με Ελληνικά Πανεπιστήμια απο το 1988

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνεργασία με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συνδεδεμένο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) για κινητικές μελέτες μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης και σύγκριση καταλυτών με σημαντική δαπάνη πόρων και ανθρωπίνων και οικονομικών, λόγω της κρισιμότητας της καταλυτικής πυρόλυσης για τα διυλιστήρια.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιομηχανικά Συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”, το οποίο σχεδιάστηκε με τη συνεισφορά εξειδικευμένων στελεχών της HELLENiQ ENERGY.

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείου για ειδικά θέματα διπλωματικών και επιπλέον θεμάτων Machine Learning στην περιοχή Process Systems Engineering.