Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησή της σε Σώμα

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό της κοινό ότι:

α.    Με την από 27.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου: (i) καθορίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του, (ii) εξελέγη ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου ως τρίτο (μη μέλος του  Δ.Σ.) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, (iii) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα υπόλοιπα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου  44 του ν. 4449/2017 και (iv) ορίστηκε τριετής η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου  

β.     Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή   του την ίδια ημέρα όρισε τους:

  •  Ιορδάνης Αϊβάζης, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
  •  Σταυρούλα Καμπουρίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
  •  Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

ως μέλη της Επιτροπής αφού διεπίστωσε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 (άρτι εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.06.2024) και όλα τα κριτήρια του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και δύο (2) εξ’ αυτών, οι κ.κ. Π. Παπάζογλου και Ι. Αϊβάζης , διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, την ελεγκτική και τα χρηματοοικονομικά. Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεσή της αυτή μπορεί να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

γ.    Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της την 4η Ιουλίου 2024 εξέλεξε ως Πρόεδρο της τον κ. Ιορδάνη Αϊβάζη και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

  • Ιορδάνης Αϊβάζης, Πρόεδρος της Επιτροπής - Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
  • Σταυρούλα Καμπουρίδου, Μέλος της Επιτροπής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
  • Παναγιώτης Τριδήμας, Μέλος της Επιτροπής - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
  • Παναγιώτης Παπάζογλου, Μέλος της Επιτροπής - τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

https://www.helleniqenergy.gr/ependytikes-sheseis/epitropes-ds