Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, με απόφασή του, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 19.6.2006, προέβη σε συμπλήρωση των μελών του με τον κ. Ανδρέα Παλευρατζή – Ασόβερ, που διορίσθηκε από το μέτοχο – Ελληνικό Δημόσιο, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του κ. Μιχαήλ Μυριάνθη και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των λοιπών  μελών του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 14.4.2008, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6β του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφάσισε τον ορισμό του κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και του  νέου μέλους κ. Ανδρέα Παλευρατζή – Ασόβερ, ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

 

Κατόπιν αυτών, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής :

 

Α. Εκτελεστικά Μέλη  :

Ευθύμιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Παναγιώτης Καβουλάκος,  Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Κωστόπουλος, Σύμβουλος

Δημήτριος Ματθαίου, Σύμβουλος
 

Β.  Μη Εκτελεστικά Μέλη :

Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος

Ανδρέας Βρανάς, Σύμβουλος-εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας

Δημήτριος Δεληγιάννης, Σύμβουλος-εκπρόσωπος των εργαζομένων

Βασίλειος Μπαγιώκος, Σύμβουλος

Βασίλειος Νικήτας, Σύμβουλος-εκπρόσωπος των εργαζομένων

Ανδρέας Παλευρατζής – Ασόβερ, Σύμβουλος

Παναγιώτης Παυλόπουλος, Σύμβουλος

Ιάσων Στράτος,  Σύμβουλος-εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας

Ιωάννης Τσουκαλάς, Σύμβουλος