Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Μετοχών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (η Εταιρία), στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε διευθυντικά στελέχη της για την αγορά μετοχών της (το Πρόγραμμα),και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.ε του Ν.3401/2005, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής:
 
1. Στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος,όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι Οριστικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας, εκλήθησαν μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2006 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορηγεί η Εταιρία, την πρόθεση τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά δικαιώματά τους.
2. Η προσφορά αυτή απευθύνθηκε σε 9 στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου (στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, όπως επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.), στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης κατά τα έτη 2001 - 2003, και αφορά σε 51.100 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2006, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 666.256.494,10 Ευρώ, διαιρούμενο σε 305.622.245 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία.
4. Με βάση το Πρόγραμμα η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών έχει ορισθεί σε 9,68 Ευρώ ανά μετοχή για την περίοδο 2001 – 2002 και 6,97 Ευρώ ανά μετοχή για την περίοδο 2002 – 2003.
5. Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκουμένων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ανάλογα με τον αριθμό δικαιωμάτων που θα έχουν ασκηθεί με τις ως άνω δηλώσεις. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες  ενέργειες,  σύμφωνα   με  την  ισχύουσα   νομοθεσία,  ώστε   οι  μετοχές  που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
6. Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Εταιρεία με σκοπό την ταύτιση των συμφερόντων των διευθυντικών ανωτέρων Στελεχών της με αυτά των Μετόχων της και την εστίαση των στελεχών της αυτών στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της, έχει εφαρμόσει πρόγραμμα διάθεσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της μετοχών, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών.

1. Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιανουαρίου 2000, ενεκρίθη στη τελική του μορφή το Πρόγραμμα (που είχε εγκριθεί αρχικά με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 27.05.1998) περί παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας στους δικαιούχους του Προγράμματος (Πρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή, Διευθυντές Κλάδων της εταιρείας, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, ο οποίος ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ο οποίος ήταν υπάλληλος της εταιρίας.

2. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2002 παρεχωρήθη δικαίωμα υπό όρους στους δικαιούχους (πλην του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ο οποίος είχε ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία), για περίοδο κρίσης τη διετία 2001 – 2002. Το Δ.Σ. της εταιρείας, στην υπ΄αριθμ. 1041/26.11.2003 συνεδρίασή του, μετέτρεψε το δικαίωμα αυτό από προσωρινό σε οριστικό, με τιμή διάθεσης 9,68 Ευρώ ανά μετοχή.

3. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.4.2003 παρεχωρήθη δικαίωμα υπό όρους στους δικαιούχους (με αντικατάσταση του κ. Ελ.Τζέλλα, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου που είχε ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία, από τους κ.κ. Γ.Μωραίτη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Αθ.Καραχάλιο, Δ/νοντα Σύμβουλο) για περίοδο κρίσης τη διετία 2002 – 2003. Το Δ.Σ. της εταιρείας στην υπ΄αριθμ. 1048/2.3.2004 συνεδρίασή του, μετέτρεψε το δικαίωμα αυτό από προσωρινό σε οριστικό, με τιμή διάθεσης 6,97 Ευρώ ανά μετοχή.
 
Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:
• Αθανάσιος Σολωμός, Διευθυντής Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, 17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, τηλ. 210 5539304.
• Ευάγγελος Στράνης, Διευθυντής Δημοσίων & Εταιρικών Σχέσεων, 17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, τηλ. 210 5539241.
 
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hellenic-petroleum.gr).