Εκποίηση της εναπομείνασας ποσότητας κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

(ΜΗ ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.11.2008 ανακοίνωσής της  και με βάση την Απόφαση 474/1.12.2008 του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης της εναπομείνασας ποσότητας των κοινών ονομαστικών μετοχών που δεν εκποιήθηκαν κατά την περίοδο από 1.9.2008 έως και 31.10.2008, ορίστηκε η 10η Δεκεμβρίου 2008.
 
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εναπομεινασών κοινών ονομαστικών μετοχών (μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση, καθώς και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και οι οποίες έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών), οι οποίες δεν εκποιήθηκαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ανέρχεται σε 162.367 μετοχές.
 
Η εκποίηση θα διενεργηθεί με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην Απόφαση 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 2.3.7 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
Αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών ορίστηκε η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 
Το αποτέλεσμα της εκποίησης θα ανακοινωθεί στους κ.κ. Μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν.3371/2005.
 
Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, θα κατατεθεί υπέρ των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 έως 876 7865, fax. 210 876 7993).