ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κανονισμός ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής) και σε υλοποίηση του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας στις 25.6.2015 και στις 6.7.2017 και εξειδικεύτηκε με τις από 22.6.2017 και 10.7.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με την από 22.6.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης)  θα προβεί από την 11η Ιουλίου 2017 και για χρονικό διάστημα έως και την 5η Δεκεμβρίου 2018 σε απόκτηση ιδίων μετοχών. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν από την Εταιρεία είναι 3.600.000. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς τα 15 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη την ονομαστική της αξία και με ανώτατο ημερήσιο όγκο συναλλαγών το 25% το μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών του μήνα που προηγείται της παρούσας δημοσίευσης, δηλαδή του Ιουνίου 2017.