Ολοκλήρωση της εκποίησης κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (Μη αποϋλοποιηθεισών και άυλων προερχόμενων από εταιρικές πράξεις)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σε συνέχεια της από 8.12.2008 ανακοίνωσής της  και με βάση την Απόφαση 474/1.12.2008 του Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η εκποίηση του συνόλου των 338.417 κοινών ονομαστικών μετοχών της, που δεν είχαν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση και μετοχών που προέρχονταν από εταιρικές πράξεις και είχαν εκδοθεί σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε..
 
Το συνολικό καθαρό προϊόν της εκποίησης, το οποίο μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και φόρων, ανέρχεται στο ποσό των  ευρώ 2.608.542,20, θα κατατεθεί αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται ποσό ευρώ 127.751,00, το οποίο αντιστοιχεί σε αναλογούν στους άνω μετόχους μέρισμα χρήσεως 2007 και προμέρισμα χρήσεως 2008.
 
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με ιδιαίτερη επιστολή για το αποτέλεσμα της εκποίησης και το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο για λογαριασμό τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και για τη διαδικασία που απαιτείται, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών, προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που τους αναλογεί.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7862 έως 876 7865, fax. 210 876 7993).