ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια:

(α) του διορισμού τεσσάρων (4) μελών στο νέο Διοικητικό της Συμβούλιό από το  Ελληνικό Δημόσιο με την με ημερομηνία 7 Ιουνίου 2021 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, και

(β) της εκλογής επτά (7) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,

το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 • Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος 
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Ιορδάνης Αϊβάζης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Νικόλαος Βρεττός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αναστασία Μαρτσέκη, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Lorraine Σκαραμαγκά, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Παναγιώτης Τριδήμας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος  Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 30.06.2024.