Αύξηση Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών

Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ («Εταιρεία») στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της που συνήλθαν την 03.01.2000, την 11.06.2002 και την 14.04.2003 Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (το «Πρόγραμμα») όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1.στ. του Ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό αναφορικά με τα εξής : 
 
1. Τα στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου που είναι δικαιούχοι δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας, εκλήθησαν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2006 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματά τους.  
 
2. Το Πρόγραμμα για το έτος 2006, αφορά σύμφωνα με τα παραπάνω 9 στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου, (στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, όπως επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ ΑΒΕΕ), στα οποία χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης για περίοδο κρίσης κατά τα έτη 2001-2003 και των οποίων τα δικαιώματα αυτά ωρίμασαν και αφορούν σε 12.940 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεμία. Οι μετοχές αυτές θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2006, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της.
 
3. Σε συνέχεια της υποβολής από 4 εκ των δικαιούχων της έγγραφης δήλωσής τους και καταβολής του τιμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την Ειδική συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2006 προέβη στην πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 28.209,20 Ευρώ και στην έκδοση των νέων 12.940 μετοχών.
 
4. Κατόπιν αυτών, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 666.284.703,30 Ευρώ και διαιρείται σε 305.635.185 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η κάθε μία.
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Εταιρεία με σκοπό την ταύτιση των συμφερόντων των διευθυντικών ανωτέρων Στελεχών της με αυτά των Μετόχων της και την εστίαση των στελεχών της αυτών στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της, έχει εφαρμόσει πρόγραμμα διάθεσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της μετοχών, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών.
 
1. Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Ιανουαρίου 2000, ενεκρίθη στη τελική του μορφή το Πρόγραμμα (που είχε εγκριθεί αρχικά με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 27.05.1998) περί παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών της εταιρείας στους δικαιούχους του Προγράμματος (Πρόεδρο του Δ.Σ., Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή, Διευθυντές Κλάδων της εταιρείας, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ, ο οποίος ήταν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ο οποίος ήταν υπάλληλος της εταιρίας.
 
2. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2002 παρεχωρήθη δικαίωμα υπό όρους στους δικαιούχους (πλην του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ο οποίος είχε ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία), για περίοδο κρίσης τη διετία 2001 – 2002. Το Δ.Σ. της εταιρείας, στην υπ΄αριθμ. 1041/26.11.2003 συνεδρίασή του, μετέτρεψε το δικαίωμα αυτό από προσωρινό σε οριστικό, με τιμή διάθεσης 9,68 Ευρώ ανά μετοχή.
 
3. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.4.2003 παρεχωρήθη δικαίωμα υπό όρους στους δικαιούχους (με αντικατάσταση του κ. Ελ.Τζέλλα, Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου που είχε ήδη αποχωρήσει από την εταιρεία, από τους κ.κ. Γ.Μωραίτη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Αθ.Καραχάλιο, Δ/νοντα Σύμβουλο) για περίοδο κρίσης τη διετία 2002 – 2003. Το Δ.Σ. της εταιρείας στην υπ΄αριθμ. 1048/2.3.2004 συνεδρίασή του, μετέτρεψε το δικαίωμα αυτό από προσωρινό σε οριστικό, με τιμή διάθεσης 6,97 Ευρώ ανά μετοχή.
 
Ήδη, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2006, οι δικαιούχοι του Προγράμματος άσκησαν, (όπως προέβλεπε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31.01.2000), ολικά ή μερικά το δικαίωμά τους ως εξής :
 
α. Για την περίοδο 2001 – 2002, κατεβλήθη στην εταιρεία το ποσό των Ευρώ 91.960,00 που αντιστοιχεί σε 9.500 μετοχές, με τιμή διάθεσης 9,68 Ευρώ η κάθε μία. Παρέμεινε επομένως αδιάθετο υπόλοιπο 38.160 μετοχών, για το οποίο σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα στο μέλλον.
 
β. Για την περίοδο 2002 – 2003 κατεβλήθη στην εταιρεία το ποσό των Ευρώ 23.976,80 που αντιστοιχεί σε 3.440 μετοχές, με τιμή διάθεσης 6,97 Ευρώ η κάθε μία. Για την περίοδο αυτή δεν έχει μείνει αδιάθετο υπόλοιπο μετοχών, καθώς καλύφθηκε πλήρως από τους δικαιούχους.

Υπεύθυνοι σύνταξης του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:
 
1. Αθανάσιος Σολωμός, Διευθυντής Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής, 17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, τηλ. 210 5539304.
 
2. Ευάγγελος Στράνης, Διευθυντής Δημοσίων & Εταιρικών Σχέσεων, 17ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, τηλ. 210 5539241.
 
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.hellenic-petroleum.gr).