Αποϋλοποίηση μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 

 

                                                 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 9.6.2006 και θέμα ‘Αποϋλοποίηση μετοχών΄, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με βάση την απόφαση 3/387/19.6.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα ‘Τροποποίηση της απόφασης 1/380/4.5.2006 Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ‘Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση’’, η προθεσμία για την αποϋλοποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου 2006.

 

Οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. που δεν θα έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση μέχρι την 31.10.2006, θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με βάση τον τρόπο που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Ως προς την διαδικασία εκποίησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος αυτής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω, από 9.6.2006, ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Λ. Κηφισίας 199, 151 24, Μαρούσι (τηλ. 210 876 7861 έως 876 7864, fax. 210 876 7993).