Κληρονομική Διαδοχή & Νομιμοποίηση Κληρονόμων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν μεταβίβαση άυλων μετοχών και τυχόν ανείσπρακτων μερισμάτων, λόγω θανάτου μετόχου της Εταιρείας, στους νόμιμους κληρονόμους, καθώς και την απόδοση χρηματικού ποσού που προκύπτει από εκποίηση εγχάρτων ονομαστικών μετοχών της  HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε..

Η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής περιλαμβάνει τη νομιμοποίησή των κληρονόμων, μέσω της υποβολής σχετικών δικαιολογητικών (όπως περιγράφονται παρακάτω ανά περίπτωση,) και τη μεταβίβαση των μετοχών στις προσωπικές τους μερίδες ή την πίστωση του ποσού της εκποίησης των μετοχών και τυχόν ανείσπρακτων μερισμάτων, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διευκρινήσεις:

  1. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα.
  2. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσω Δημόσιων Υπηρεσιών, είτε ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής (www.solon.gov.gr) και στις αιτήσεις να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος κληρονόμου από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π., είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο www.gov.gr.
  3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης των κληρονόμων από τρίτους απαιτείται η σχετική εξουσιοδότηση.
  4. Στην περίπτωση που ο θάνατος του μετόχου έχει επέλθει πριν την 1η Μαρτίου 2013, σημειώνεται ότι εκτός από τα πιστοποιητικά του Ειρηνοδικείου, απαιτείται να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο.
  5. Τα πιστοποιητικά από τα αρμόδια δικαστήρια (Ειρηνοδικείο / Πρωτοδικείο) θα πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έκδοσή τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. 210 6302978-982) για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά, καθώς και τον προγραμματισμό συνάντησης για την κατάθεση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία