Χορήγηση Βεβαιώσεων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων χορηγεί στους δικαιούχους, μεταξύ άλλων και βεβαιώσεις απόκτησης μετοχών της Εταιρείας από εταιρικές πράξεις (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δημόσια εγγραφή, επιστροφή κεφαλαίου κτλ.).

Σε ό,τι αφορά στις βεβαιώσεις πληρωμών μερισμάτων και αποθεματικών, σας γνωστοποιούμε ότι βάσει νομοθεσίας, τις παραλαμβάνετε μόνο από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ..

 

 

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία