Χρηματικές Διανομές

Η καταβολή του ποσού των χρηματικών διανομών της Εταιρείας (Μέρισμα, Προμέρισμα, Αφορολόγητα αποθεματικά κτλ.) πραγματοποιείται από την πληρώτρια τράπεζα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους δικαιούχους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.
  2. Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω της Εκδότριας 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 250, του Αστικού Κώδικα και το Ν.Δ. 1195/1942, η αξίωση του μετόχου για καταβολή μερίσματος εκ μέρους της Α.Ε., παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μετά την παρέλευση της πενταετίας. Η πενταετής αυτή παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους, στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση, δηλαδή, από το τέλος του έτους, στο οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων.

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία