Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007

Η «HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 ότι, σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από το Ελληνικό Δημόσιο στις 13.12.2023, το Ελληνικό Δημόσιο*, έμμεσα, μέσω της συμμετοχής του στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» («ΕΕΣΥΠ»), μέσω της συμμετοχής της ΕΕΣΥΠ στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ»), από την 08.12.2023 κατέχει 95.301.987 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και αντιστοιχούν σε ποσοστό 31,18% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι ποσοστού 35,48% που κατείχε πριν την 8.12.2023. Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου

Πλήθος αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου

Ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Άμεσα (άρθρο 9 του Ν. 3556/2007)

Έμμεσα (άρθρο 10 του Ν. 3556/2007)

Άμεσα (άρθρο 9 του Ν. 3556/2007)

Έμμεσα (άρθρο 10 του Ν. 3556/2007)

Μετοχές

 

95.301.987

 

31,18%

Σύνολο

95.301.987

31,18%

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων που ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

Σύνολο των δύο ποσοστών εφόσον ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

Ελληνικό Δημόσιο

31,18%

N/A

31,18%

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)

31,18%

N/A

31,18%

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)

31,18%

N/A

31,18%

Συμπληρωματική πληροφόρηση : Οι μετοχές που διέθεσε το ΤΑΙΠΕΔ ανέρχονται σε 13.128.317.

* Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΥΠ, η οποία, με τη σειρά της, κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕΔ.