Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 ότι, σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την POIH Investments Limited στις 13.12.2023, η POIH Investments Limited, έμμεσα μέσω της Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»)*, από την 8.12.2023 κατέχει 123.510.479 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και αντιστοιχούν σε ποσοστό 40,41% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι ποσοστού 47,12%, που κατείχε πριν την 8.12.2023. Τα δικαιώματα ψήφου παρατίθενται παρακάτω:

Είδος χρηματοπιστωτικού μέσου

Πλήθος αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου

Ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Άμεσα (άρθρο 9 του Ν. 3556/2007)

Έμμεσα (άρθρο 10 του Ν. 3556/2007)

Άμεσα (άρθρο 9 του Ν. 3556/2007)

Έμμεσα (άρθρο 10 του Ν. 3556/2007)

Μετοχές

 

123.510.479

 

40,41%

Σύνολο

123.510.479

40,41%

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν. 3556/2007, στοιχεία για την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Επωνυμία

% δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων που ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

Σύνολο των δύο ποσοστών εφόσον ισούται με το όριο του ποσοστού γνωστοποιήσεως ή το υπερβαίνει

POIH Investments Limited

40,41%

N/A

40,41%

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

40,41%

N/A

40,41%

Συμπληρωματική πληροφόρηση: Οι μετοχές που διέθεσε η POIH ανέρχονται σε 20.491.553.

* Η POIH Investments Limited κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της PΟΙΗ.