Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.09.2022

Η «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη  Εταιρεία Συμμετοχών» ( η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20η  Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.   

 

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 159 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 259.545.769 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση για το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Α. Εγκρίθηκε η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας σε «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών»  και του διακριτικού τίτλου της σε «HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε.» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Βασίλειος Τσάιτας, Group CFO  και  Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, προκειμένου ενεργώντας ο καθένας ατομικώς, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μεταπληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για τον σκοπό αυτό.

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 259.545.769 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αριθμός ψήφων              υπέρ: 259.545.469                        κατά: 0                                     αποχή: 300