Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.2024

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 27η  Ιουνίου 2024, στις 12.30 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στo ξενοδοχείο Grand Hyatt ( αίθουσα Parthenon), Λεωφ. Συγγρού  115, 117 45 Αθήνα και με συμμετοχή των μετόχων και άσκηση των δικαιωμάτων τους από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου. 

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 316 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 255.504.324 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Διαχειρίσεως, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών,  χρήσεως 2023

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:254.941.46499,78%
κατά:00,00%
αποχή:562.8600,22%

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2023

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:254.941.46499,78%
κατά:00,00%
αποχή:562.8600,22%

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2023

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:255.219.72399,89%
κατά:00,00%
αποχή:284.6010,11%

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2023

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος  την  Τετάρτη  10 Ιουλίου 2024, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του  (Record date) την  Πέμπτη 11  Ιουλίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024.   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 Αριθμός ψήφων

υπέρ:255.219.72399,89%
κατά:00,00%
αποχή:284.6010,11%

        

ΘΕΜΑ 5ο:            Συζήτηση και συμβουλευτική ψήφος επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 Αριθμός ψήφων

υπέρ:243.504.39195,30%
κατά:10.943.2314,28%
αποχή:1.056.7020,41%

        

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου στη Γενική Συνέλευση

Υποβλήθηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ)  του ν. 4449/2017.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 27.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023- 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:254.672.65999,67%
κατά:266.8040,10%
αποχή:564.8610,22%

 

ΘΕΜΑ 9ο: Εξελέγη ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2024  η ελεγκτική  εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:253.814.54199,34%
κατά:660.5020,26%
αποχή:1.029.2810,40%

 

ΘΕΜΑ 10ο: Εγκρίθηκαν  οι προτεινόμενες  τροποποιήσεις στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:240.381.69494,08%
κατά:13.751.5255,38%
αποχή:1.371.1050,54%

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εγκρίθηκε η θέσπιση και καθορίστηκαν οι  όροι του μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας  στα στελέχη της, καθώς και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018,  όπως προτάθηκε για έγκριση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίησή του     

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:247.264.42696,78%
κατά:7.185.6962,81%
αποχή:1.054.2020,41%

 

ΘΕΜΑ 12ο: Εγκρίθηκε η εφάπαξ δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα  μη εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018, όπως προτάθηκε για έγκριση και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:243.058.26395,13%
κατά:11.282.7914,42%
αποχή:1.163.2700,46%

 

ΘΕΜΑ 13ο: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς έως 1.000.000  ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 0,327% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, από την Εταιρεία  σε εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €5 (κατώτατη τιμή) έως €15 ( ανώτατη τιμή ) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών  (δηλ. μέχρι 27.6.2026) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση του προγράμματος 

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:247.177.76696,74%
κατά:7.235.7802,83%
αποχή:1.090.7780,43%

 

ΘΕΜΑ 14ο: Εξελέγησαν τα οκτώ  (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 (β) του Καταστατικού της  με τριετή θητεία και  ορίστηκαν τα ανεξάρτητα, εξ΄αυτών, μέλη του

 

Ο μέτοχος «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») δεν συμμετείχε στη συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 παρ 2 (β) του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο έχει διορίσει για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ τα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο παραπάνω άρθρο του Καταστατικού διαδικασία.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 160.202.337  που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου, πλην ΤΑΙΠΕΔ,  μετοχικού κεφαλαίου.

1) Ανδρέας Σιάμισιης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος

Αριθμός ψήφων

υπέρ:159.438.18399,52%
κατά:451.6980,28%
αποχή:312.4560,20%

                            

2) Γεώργιος Αλεξόπουλος του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:159.326.4499,45%
κατά:458.0150,29%
αποχή:417.8820,26%

        

3) Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:151.562.97694,61%
κατά:7.737.2624,83%
αποχή:902.0990,56%

    

4) Ιορδάνης Αϊβάζης του Στέργιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:146.705.19491,57%
κατά:12.568.0377,85%
αποχή:929.1060,58%

        

5) Νικόλαος Βρεττός του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:153.557.71795,85%
κατά:5.822.0123,63%
αποχή:822.6080,51%

               

6) Παναγιώτης  Τριδήμας  του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:156.508.94697,69%
κατά:2.816.1461,76%
αποχή:877.2450,55%

 

7) Σταυρούλα Καμπουρίδου του Αλέξανδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 Αριθμός ψήφων

υπέρ:159.805.05999,75%
κατά:4.2500,00%
αποχή:393.0280,25%

             

8) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

Αριθμός ψήφων

υπέρ:159.805.05999,75%
κατά:4.2500,00%
αποχή:393.0280,25%

            

ΘΕΜΑ 15ο: Αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή αποτελούμενη από τρία ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων 4706/2020, μη εκτελεστικά μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος  του. Εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Παπάζογλου ως τρίτο (μη μέλος του  Δ.Σ.) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Εξουσιοδότησε το Δ.Σ.  να ορίσει τα υπόλοιπα τρία  μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του αφού διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου  44 του ν. 4449/2017. Ορίστηκε τριετής θητεία της Επιτροπής Ελέγχου  

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 255.504.324 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων

υπέρ:251.909.96898,59%
κατά:3.244.8581,27%
αποχή:349.4980,14%