Αποφάσεις συνεδρίασης ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του, στο πλαίσιο προγράμματος πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2020.

Σε αυτό εντάσσονται:

  • Η υλοποίηση προγράμματος ολιστικής ασφάλειας.
  • Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
  • Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του Ομίλου.
  • Περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας.
  • Διαρκής προσαρμογή των ενεργειακών προϊόντων που παρέχει η εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ειδικά για το πρόγραμμα ολιστικής ασφάλειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της Διοίκησης περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα Διυλιστήρια σε θέματα ασφάλειας.
  • Δημιουργία σχολής μέσω της οποίας θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των Διυλιστηρίων μας, ανεξαρτήτως του εργοδότη του.
  • Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις αλλά και τη σταδιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στην παραγωγή.

Υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική, το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να προχωρήσει σε 170 προσλήψεις σε βάθος τριετίας. Σημειώνεται ότι, στο Β’ εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν άλλες 84 προσλήψεις.

Με την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου θα βελτιωθούν σημαντικά οι δείκτες απασχόλησης, καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, χωρίς επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία.