ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 

Τα ιστορικά υψηλά οικονομικά αποτελέσματα του 2017, το μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2018-2022, καθώς και την Στρατηγική και τις Προτεραιότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ στο πλαίσιο του Ενεργειακού Μετασχηματισμού, για την επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης με παράλληλη διασφάλιση της ηγετικής του παρουσίας στην ΝΑ Ευρώπη, παρουσίασαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και CFO του Ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο.

Στις Στρατηγικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της περιόδου 2018-22,  περιλαμβάνονται:

 1. Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός, με αύξηση της αξίας των συμμετοχών του Ομίλου στους τομείς του Φυσικού Αερίου και του Ηλεκτρισμού, ολοκλήρωση της πώλησης ΔΕΣΦΑ και διερεύνηση στρατηγικών επιλογών αναφορικά με την αξιοποίηση ΔΕΠΑ,  έμφαση στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διερεύνηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλες τις δραστηριότητες.
 2. Ανταγωνιστικότητα και Εξωστρέφεια, με διασφάλιση καλύτερων επιδόσεων από τον εγχώριο και περιφερειακό ανταγωνισμό, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  μέσω στοχευμένων προγραμμάτων, διατήρηση παραγωγικής βάσης σε υψηλά επίπεδα απόδοσης και αριστοποίηση εφοδιασμού για απρόσκοπτη τροφοδοσία και μεγιστοποίηση ταμειακών ροών, έλεγχο και περιορισμό του κόστους, αύξηση του μεριδίου αγοράς/καθετοποίηση, ανάπτυξη σε νέες αγορές, καθώς και συνέχεια της πορείας απομόχλευσης και περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.
 3. Ανάπτυξη και Ενίσχυση νέων δραστηριοτήτων, με έμφαση στο χαρτοφυλάκιο Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων.
 4. Ασφάλεια, Περιβάλλον και Κοινωνική Ευθύνη, με υλοποίηση του προγράμματος Ολιστικής Ασφάλειας, διασφάλιση υψηλών επιδόσεων και συνεχούς βελτίωσης στους τομείς Υγιεινής / Ασφάλειας / Περιβάλλοντος, επίτευξη νέας σημαντικής βελτίωσης δεικτών περιβαλλοντικού αποτυπώματος διυλιστηρίων, καθώς και σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με έμφαση σε Νέα Γενιά, Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Βιώσιμες Πόλεις & Περιβάλλον και Πολιτισμό-Αθλητισμό & Υγεία.
 5. ‘Ανθρωποι / Τεχνογνωσία, με συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της τεχνογνωσίας και εργασιακή Αριστεία.
 6. Τεχνολογία / Καινοτομία / Οργάνωση, με ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού, βέλτιστες οργανωτικές δομές και διαχείριση κινδύνων.

 

Αναφορικά με τον  ενεργειακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στην οικονομία χαμηλού άνθρακα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ ενσωμάτωσε εγκαίρως στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό τους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals / SGD’s), στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών του, που συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Είναι ενδεικτικό ότι, την πενταετία 2013-2017 το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου περιορίστηκε ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας - μεταξύ άλλων - μείωση των αερίων εκπομπών στις εγκαταστάσεις του έως και 54%, ενώ ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι έχουν τεθεί από το 2018 και έπειτα που περιλαμβάνουν σειρά δράσεων όπως, συνολική μείωση του δείκτη Ενεργειακής Έντασης, αυστηροποίηση ορίων για όλους τους ρύπους, αλλά και δραστική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου κατά 250.000 τόνους CO2, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ - κατ’ ελάχιστον 100MW ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, παραμένοντας ένας πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος που θα καταγράφει σημαντικές επιδόσεις και θα ανταπεξέρχεται με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Υποστήριξε ωστόσο, με έμφαση, ότι «δεν υπάρχει ούτε ελάχιστο περιθώριο εφησυχασμού», καθώς η τρέχουσα συγκυρία και οι αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς, αναδεικνύουν την ανάγκη εγρήγορσης και ανάληψης συντονισμένων δράσεων,  στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός βιώσιμου, αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση όλων των παραμέτρων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και, παράλληλα, θα αξιολογεί τις παγκόσμιες εξελίξεις και θα δίνει έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Σε αυτή την κατεύθυνση, oι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης ενσωματώνονται στο αναπτυξιακό σχέδιο των ΕΛΠΕ, που κατ’ αρχή στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας του Ομίλου με κύριο άξονα παρεμβάσεων και ενεργειών την σταθεροποίηση και ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής λειτουργίας. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται το μείζον ζήτημα της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με κύριους άξονες την συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς επίσης και η ταχεία ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Στο πλαίσιο της συνθετικής αυτής προσέγγισης διαμορφώθηκαν οι κύριοι στόχοι, που είναι:

 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αξίας
 • Η βελτίωση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου  
 • Η αποτελεσματική μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών   άνθρακα
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Η βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίες με τις τοπικές κοινωνίες.

Η παρούσα Διοίκηση, σχεδίασε και υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με επενδύσεις της τάξης του 1 δισ. ευρώ την πενταετία 2018-2022, στο οποίο επιχειρείται, αφενός μεν, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η μείωση της επίπτωσης των εξωγενών παραγόντων όπως οι τιμές του αργού και προϊόντων, τα περιθώρια διύλισης και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επίδρασης του διαρκώς αυξανόμενου «κόστους» του CO2, αφετέρου δε, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας εργασίας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η υλοποίηση του 5ετούς προγράμματος Έρευνας Υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO της ΕΛΠΕ, με το μεσόχρονο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, διασφαλίζεται η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας με μέσο EBITDA που θα κυμανθεί μεταξύ 700 και 750 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των εξωγενών παραγόντων και τη σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη διαμόρφωση των επιλογών των μετόχων και τη λήψη των αποφάσεων για τη δομή του Ομίλου στο νέο ενεργειακό τοπίο μετάβασης στην οικονομία χαμηλού άνθρακα.

«Ο ενεργειακός μετασχηματισμός και τα νέα προϊόντα, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες προκλήσεις της μετάβασης στη μεταψηφιακή εποχή, καθιστούν ολοένα και πιο σημαντικό να κατανοήσουμε τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται, ώστε έγκαιρα να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος του Ομίλου μας», επεσήμανε ο κ. Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι καθοριστικής σημασίας ζήτημα για την αποτελεσματική ενεργό παρουσία του Ομίλου, είναι να γνωρίζει τι θέλει η κοινωνία και να διασφαλίζει ότι οι πολίτες κατανοούν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης επεσήμανε ότι, το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική και σημαντική χρονιά για την ΕΛΠΕ, αλλά πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψιν και οι συγκυρίες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. «Είναι σημαντικό να κατανοούμε το που κατευθύνεται η αγορά, ώστε να σχεδιάζουμε εγκαίρως και αποτελεσματικά το μέλλον», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, θετικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του 2017 είχαν, το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, με την εξέλιξη της τιμής πετρελαίου Brent να κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα $55/βαρέλι, το ενδεικτικό περιθώριο Σύνθετων Διυλιστηρίων Μεσογείου να καταγράφει άνοδο κατά 11% και τον Μ.Ο της ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ να περιορίζεται στο 1,13. Την ίδια ώρα, η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρουσίασε μικρή υποχώρηση κατά 2% - στους 6,903 ΜΤ - λόγω μείωσης των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, ενώ σταθεροποιήθηκε η κατανάλωση καυσίμων κίνησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η εκμετάλλευση των εναλλακτικών πηγών προμήθειας αργού και η ευέλικτη λειτουργία των διυλιστηρίων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέγραψε το 2017 ισχυροποίηση ισολογισμού, απομόχλευση, καθώς και σημαντική μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος την τελευταία διετία υποχώρησε κατά €600 εκατ.. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση επιπλέον ομολογιών υφιστάμενου ευρωομολόγου λήξης Οκτωβρίου 2021, ύψους €79 εκατ. με απόδοση 3,33% και σε αναχρηματοδότηση  τραπεζικών δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενώ εμφάνισε βελτίωση κεφαλαίου κίνησης.  Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι και η αύξηση στη διανομή μερισμάτων.

Μιλώντας για τον ενεργειακό μετασχηματισμό και στις μελλοντικές προκλήσεις για τον κλάδο Διύλισης, ο κ. Σιάμισιης επικαλέστηκε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη των 28, σύμφωνα με τα οποία μέχρι το 2050 αναμένεται μείωση κατά περίπου 25% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης και κατά 25-30% στα πετρελαιοειδή, ωστόσο στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας η ποσοστιαία συμμετοχή των προϊόντων πετρελαίου αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στα σημερινά επίπεδα.

Αναφορικά με τα καύσιμα κίνησης, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων μέχρι το 2020 θα επιφέρει, όπως τόνισε, πολλαπλάσια μείωση της ζήτησης πετρελαιοειδών, σε σχέση με εκείνη που θα προκύψει από την αύξηση του στόλου Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. Παράλληλα, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι η εφαρμογή από το 2020 του νέου κανονισμού ΙΜΟ για ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα έχει θετικές επιπτώσεις για διυλιστήρια όπως του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων ξεπερνά το 50%, ένα ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στον ευρωπαϊκό κλάδο ενώ αντίστοιχα η παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου είναι στο 12%.

Με τη σειρά του, ο κ. Τσοτσορός υποστήριξε ότι σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά διυλιστήρια της ΝΑ Ευρώπης, ο Όμιλος ΕΛΠΕ διαθέτει υψηλή λειτουργική και μηχανολογική διαθεσιμότητα μονάδων, αριστοποίηση λειτουργίας, αξιοποίηση συνεργειών ανάμεσα στα 3 διυλιστήρια, συγκριτικό πλεονέκτημα εν όψει της αλλαγής προδιαγραφών στα καύσιμα ναυτιλίας και αυξημένο επίπεδο κατάρτισης του τεχνικού του προσωπικού. Αυτά τα δομικά συστατικά συντέλεσαν ώστε να εμφανίσει την μικρότερη μείωση σε συγκρίσιμα EBITDA και καθαρά κέρδη, στην αρνητική διεθνή συγκυρία κατά το Α’ τρίμηνο του 2018, έναντι των Μεσογειακών εταιρειών διύλισης. Ωστόσο, ο Όμιλος εντείνει τις προσπάθειες για επιπρόσθετη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικότητας και την υλοποίηση δράσεων με αιχμή την τεχνολογία.

Αναλύοντας τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Τσοτσορός στάθηκε στο γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα βιώνει μια πολυεπίπεδη πολιτική και οικονομικο-κοινωνική κρίση, με γεγονότα “αμφισβήτησης” της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, εκτεταμένη υπερχρέωση εθνικών οικονομιών και ραγδαία διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ βαρύνουσας σημασίας είναι για την περιοχή μας η όξυνση των περιφερειακών προβλημάτων και οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα» καθώς, όπως είπε, «μετά από πολυετή κρίση, η εθνική οικονομία ανακάμπτει, συνεχίζεται η προσπάθεια σταδιακής βελτίωσης του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και δρομολογείται η υλοποίηση ενός νέου, σύγχρονου, εξωστρεφούς Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα στοχεύει στην αναβάθμιση της χώρας στο διεθνή ανταγωνισμό και παράλληλα στη δικαιότερη κατανομή του μερίσματος της Ανάπτυξης

Από την Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υπήρξε ιδιαίτερη μνεία υπήρξε στις προοπτικές για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων εγχώριων κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων. Όπως ειπώθηκε, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει εντός εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, με ασφάλεια, μηδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, ο κ. Τσοτσορός εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορεί να καταγραφεί θετική συνεισφορά του κλάδου Ε&Π στην κερδοφορία του Ομίλου.

Αισιόδοξος για το μέλλον του Ομίλου εμφανίστηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, κάνοντας αναφορά στις «θεμελιώδεις Αξίες» που στηρίζουν διαχρονικά την Εταιρεία και αποτελούν τους πέντε (5) Βασικούς Πυλώνες Λειτουργίας της: την Ασφάλεια Λειτουργίας, την Περιβαλλοντική Προστασία, την Κοινωνική Ευθύνη,  το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Αποτελεσματικότητα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι παράγοντες αυτοί είναι που οδηγούν στην επίτευξη των  Βασικών Στόχων, που σχετίζονται με τα Οικονομικά Αποτελέσματα, τη Διαχείριση Κινδύνων, την Ανάπτυξη και τη Δημιουργία Αξίας

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους Μετόχους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός ανακοίνωσε πως η Διοίκηση και τα στελέχη παρακολουθούν συστηματικά, μελετούν και αναλύουν διεξοδικά τις εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση νέας εποχής και εντός του 2018 θα καταθέσουν  συγκροτημένη πρόταση προς τους μετόχους, με τις εναλλακτικές επιλογές, για τη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν τη θέση και το ρόλο του Ομίλου στη μεταψηφιακή εποχή των οικονομιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την ομιλία του κ. Τσοτσορού

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση της ομιλίας του κ. Τσοτσορού