Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Αρ. ΓΕΜΗ 296601000) σε έκτακτη γενική συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1411 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 25.8.2022, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζει η Εταιρεία για τον περιορισμό διάδοσης του ιού COVID-19 με σκοπό την προστασία των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση, των εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους των εγκαταστάσεών της, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 και 3 του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε αποστέλλοντας πριν τη διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρα 125 παρ. 1 και  126) και του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας –

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 παρ. 6, 125, 126 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

 

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από απόσταση, με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους). Οι μέτοχοι (ή οι αντιπρόσωποί τους) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση, να ψηφίσουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις, όπως περιγράφεται κατωτέρω (βλ. Β (γ)).

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή κατά την έναρξη της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε περίπτωση τήρησης των μετοχών σε συλλογικό λογαριασμό. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Β. Τρόποι συμμετοχής και διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ψήφου

 

(α) Με διορισμό πληρεξουσίου 

 

Κάθε μέτοχος έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν o μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα του δώσουν. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Γενικές Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

 

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου ή του Συμμετέχοντος του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλου διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μέσω αντιπροσώπου στην εξ αποστάσεως τηλεδιάσκεψη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Σεπτεμβρίου  2022 και σε περίπτωση διορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, θα λαμβάνονται υπόψιν για σκοπούς ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου. 

 

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

 

i)   είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν.

ii)  είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

iii) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

iv) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

 

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω διαβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212.

 

Προς διευκόλυνση των μετόχων η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα στελέχη της τα οποία οι μέτοχοι μπορούν, εάν επιθυμούν, να εξουσιοδοτήσουν για να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν γι’ αυτούς στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που θα δώσουν. 

 

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμα στον ιστότοπό της στο διαδίκτυο (www.helpe.gr) τα έντυπα που χρησιμοποιεί για το διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου. Τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας, στην διεύθυνση Χειμάρρας 8α, 151 25 Μαρούσι, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή τηλεομοιοτυπικώς στο fax.: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected],  σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και το αργότερο έως την 18η Σεπτεμβρίου  2022 στις 12:00. Κάθε μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής των εντύπων διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου και της παραλαβής τους από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +302106302979, +30 2106302980.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128  του Ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

 

(β) Με επιστολική ψήφο πριν τη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος μπορεί να ψηφίσει εξ αποστάσεως πριν από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής:

i) είτε ασκώντας το δικαίωμα της ψήφου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr/, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και έχουν εγγραφεί επιτυχώς, κατά το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 19ης Σεπτεμβρίου 2022);

ii) είτε συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στην Εταιρεία το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», το οποίο η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (https://www.helleniqenergy.gr/ependytikes-sheseis/syneleyseis-metohon/), μαζί με οδηγίες για την συμπλήρωσή του.

Όσοι εκ των μετόχων ή αντιπροσώπων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει να αποστείλουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Χειμάρρας 8α, 151 25 Μαρούσι, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (υπεύθυνη κα Γεωργία Καλλίτση) ή τηλεομοιοτυπικώς στο fax.: 210-6302987, 210-6302986 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], κατά το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 και το αργότερο μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 19ης Σεπτεμβρίου 2022).

Κάθε μέτοχος ή αντιπρόσωπος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του και της παραλαβής τους από την Εταιρεία στα τηλέφωνα +302106302979, +302106302980.

iii) είτε βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από διαμεσολαβητές.

 

Μέτοχοι, που ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί μέσα στα προβλεπόμενα από τον νόμο χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά επισημάνθηκαν παραπάνω.

 

(γ) Μέσω τηλεδιάσκεψης

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2022, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα («Διαδικτυακή Πλατφόρμα») που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr/. Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ, για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA. 

Για την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), ενώ για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού στην πλατφόρμα «AXIA e-Shareholders’ Meeting», απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες, θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή, που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου και μέσω του οποίου τηρούν τις μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στους μετόχους που ολοκλήρωσαν την παραπάνω διαδικασία και δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, καθημερινά 9:00 έως 17:00 στα τηλ. 210-6302979, 210-6302980 (Fax. 210-6302987, 210-6302986) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων [email protected] και [email protected].

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί γραμμή τεχνικής υποστήριξης (help desk) για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, σε σχέση με ζητήματα που άπτονται της τεχνικής υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στο τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected]

 

Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

i) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής  Συνέλευσης,

ii) να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους

 

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

iii) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

iv) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

 

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση θα έχει ως επίσημη γλώσσα την ελληνική, ενώ για όσους από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν θα υπάρχει η δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

Γ. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2,3,6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται:

i) να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της  Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018,

ii) να θέσει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

(β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

(γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του σημείου 2 ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. κατά τα προαναφερθέντα.

 

Δ. Ερωτήσεις

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στο Β(γ) και θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, για την άρτια προετοιμασία και βέλτιστο συντονισμό της Συνέλευσης, παρέχεται η δυνατότητα στους μετόχους να αποστείλουν εκ των προτέρων, εγγράφως τις ερωτήσεις τους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις [email protected] και [email protected], ή τηλεομοιοτυπικώς στα fax.: 210- 6302987, 210-6302986 το αργότερο έως την 19η Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00.

 

Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το σχέδιο της απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και ανάκλησης, εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, γνωστοποίησης συμμετοχής στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και οι λοιπές πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, (https://www.helleniqenergy.gr/ependytikes-sheseis/syneleyseis-metohon/)

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας καθημερινά 9:00 έως 17:00 στα τηλ. 210-6302979, 210-6302980 (Fax. 210-6302987, 210-6302986) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων [email protected] και [email protected].

Η Εταιρεία καλεί τους μετόχους να παρακολουθούν τον ιστότοπό της (www.helpe.gr), για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

 

 

 

Μαρούσι, 26.8.2022

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.