Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 (Τροποποίηση)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2022. Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η οποία επικαιροποιείται όπως παρακάτω:

Αποκοπή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων*

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022

(*μετά από την 18η Μαρτίου 2022, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap, στον οποίο συμμετέχει.                                        

*μετά από την λήξη, στις 14 Απριλίου 2022, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap)                                      

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Τρίτη, 26 Απριλίου 2022

Έναρξη καταβολής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Τρίτη, 3 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2022

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2021*

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

(*μετά από την 17η Ιουνίου 2022, που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap, στον οποίο συμμετέχει.                                          *πριν από την λήξη, στις 15 Ιουλίου 2022, του ΣΜΕ επί του Δείκτη FTSE/Athex Large Cap)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2021

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2021

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2022

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2022

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2022

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2022

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.helpe.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr), μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.