Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικών Διαπραγματευτών

H HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), με τις από 30/10/2023 και 01/11/2023 αποφάσεις της, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας, από τα Μέλη του Χ.Α. «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», με ημερομηνίες έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 και την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, αντίστοιχα.