Επικαιροποίηση της εταιρικής παρουσίασης

Η HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (the “Company”) έχει επικαιροποιήσει την εταιρική της παρουσίαση, ώστε να αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τις οικονομικές επιδόσεις του 2023, καθώς και την πρόοδο που επιτεύχθηκε έναντι των στόχων που θέτει η στρατηγική VISION 2025 του Ομίλου.

Η ενημερωμένη εταιρική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

(https://www.helleniqenergy.gr).

Για πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ. +30 210-6302526, +30 210-6302305 και email [email protected]).