Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έλαβε γνώση της εκδοθείσας σήμερα απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφορικά με την διενεργηθείσα έρευνα ώς προς τον καθορισμό τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων από τις εταιρείες διύλισης πετρελαιοειδών, τον Ιανουάριο 2003.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έχει εμπλακεί σε διαδικασίες εναρμονισμένης πρακτικής με άλλους για τον καθορισμό  τιμών πώλησης καυσίμων.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θεωρεί ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή κρίσιμα στοιχεία και ζητήματα που είχαν τεθεί από την εταιρεία και ως εκ τούτου ουδόλως συμφωνεί με την απόφαση. Η εταιρεία  θα προασπίσει τα συμφέροντά της προσβάλλοντας την εκδοθείσα απόφαση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων με όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα.