Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης της 9.6.2022

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2022, στις 12.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄ αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης  είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.   

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 169 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 266.471.754 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,19%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1:         Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Διαχειρίσεως, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών, χρήσεως 2021

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 266.293.181              κατά: 0                    αποχή: 178.573

 

ΘΕΜΑ 2:         Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2021

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100 % του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 266.293.181             κατά: 0                     αποχή: 178.573

 

ΘΕΜΑ 3(α):    Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2021

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 266.471.314             κατά: 0                            αποχή: 440

 

ΘΕΜΑ 3(β):    Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2021

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του (Record date) την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 266.471.314              κατά: 0                           αποχή: 440

 

ΘΕΜΑ 4:         Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 262.347.940             κατά: 4.100.937         αποχή: 22.877

 

ΘΕΜΑ 7:         Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021- 31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 266.241.284             κατά: 51.897                 αποχή: 178.573

 

ΘΕΜΑ 8:         Εξελέγη ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2022 η ελεγκτική  εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 261.986.722          κατά: 4.205.284         αποχή: 279.748

 

ΘΕΜΑ 9:        Εγκρίθηκε η διανομή μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2021 ως εφάπαξ αμοιβή (bonus) στους εργαζόμενους της Εταιρείας και των θυγατρικών της και εξουσιοδοτήθηκαν στελέχη της Εταιρείας για την διενέργεια των απαραίτητων πράξεων για την διαχείριση, συγκεκριμενοποίηση και υλοποίησή της

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 266.471.754 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων          υπέρ: 265.738.066           κατά: 159.696           αποχή: 573.992

 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ 9.6.2022