Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.12.23

Η «HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 28η Δεκεμβρίου 2023, στις 15.00 αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής σ΄αυτήν και άσκησης των δικαιωμάτων τους από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 221 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 251.354.395 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 82,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση για το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των παραγράφων 2 εδάφιο (α) και 11 του άρθρου 20 ( Εκλογή – Σύνθεση- Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να διορίζει τρία (3) μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο κεφάλαιό της άμεσα ή έμμεσα μέσω του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», αντιπροσωπεύει ποσοστό κάτω από το 35% αλλά πάνω από το 25% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας.

Β. Εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου, Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου και Βασίλειος Τσάιτας, Group CFO προκειμένου ενεργώντας ο μεν πρώτος ατομικώς οι δε λοιποί ανά δύο από κοινού, να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Καταστατικού, δικαιούμενοι να ορίζουν ως μετα πληρεξουσίους δικηγόρους ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους για τον σκοπό αυτό.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 251.354.395 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων        υπέρ: 239.435.039 / 95,26 %

                                          κατά: 11.896.269 / 4,73 %      

                                          αποχή: 23.087 /  0,01 %