Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15.06.2023

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 15η  Ιουνίου 2023, στις 12.00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου) και με συμμετοχή των μετόχων και άσκηση των δικαιωμάτων τους από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αποστέλλοντας πριν την διεξαγωγή της συνέλευσης την επιστολική τους ψήφο, οι ίδιοι ή μέσω αντιπροσώπου.   

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 203 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 269.897.866 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκε ο Απολογισμός Διαχειρίσεως, η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  και οι εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών,  χρήσεως 2022

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 269,548.304         
κατά: 0                   
αποχή: 349.562

 

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσεως 2022

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 269.548.304     
κατά: 0                   
αποχή: 349.562

 

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης κερδών χρήσεως 2022

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 269.871.524 
κατά: 0               
αποχή: 26.342

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσεως 2022

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος  την  Τετάρτη  28 Ιουνίου 2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης του  (Record date) την  Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023.   

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 269.871.524               
κατά: 0        
αποχή: 26.342

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 263.619.782      
κατά: 6.251.742      
αποχή: 26.342

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022

Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ)  του ν. 4449/2017.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.01.2022 έως 18.05.2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022- 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απηλλάγησαν οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 268.970.764     
κατά: 577.540            
αποχή: 349.562  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Εξελέγη ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση 2023 η ελεγκτική  εταιρεία «Ερνστ & Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και καθορίστηκε η αμοιβή της

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 269.897.866 που αντιστοιχούν σε ποσοστό  100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων
υπέρ: 262.837.634                   
κατά: 6.533.266         
αποχή: 526.966