Ανακοίνωση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Συμμετοχών Α.Ε.»(εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 24.02.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων στους μετόχους, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 162 παρ. 3 του ν.4548/2018, συνολικού ποσού 91.690.556 Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε  0,30 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος των 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4646/2019 και ισχύει,  υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (0,015 Ευρώ ανά μετοχή), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,285 Ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 21 Απριλίου 2022, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) η Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) η Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
  • Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.

Η είσπραξη του μερίσματος, θα είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6302979, 210-6302980, υπεύθυνη κα. Γεωργία Καλλίτση).