Διοργάνωση Κοινοπρακτικού Δανείου US$ 800,000,000

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ανέθεσε σε τέσσερα διεθνή και τρία Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Διοργανωτές του Δανείου - Mandated Lead Arrangers) τη διοργάνωση Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους US$ 800,000,000. Τα τέσσερα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα έχουν επίσης και τον ρόλο των Bookrunners. Οι Διοργανωτές του Δανείου (Mandated Lead Arrangers) είναι οι εξής: Alpha Bank A.E., Bank of America Securities Limited (Co-ordinator, Bookrunner και Agent), BNP Paribas (Bookrunner και Documentation Agent), Calyon (Bookrunner), EFG Telesis Finance S.A., HSBC Bank plc (Bookrunner), και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 
Η διάρκεια του δανείου θα είναι 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη. Το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.
 
Το δάνειο θα συναφθεί από την πρόσφατα ιδρυθείσα εταιρεία του Ομίλου Hellenic Petroleum Finance plc με έδρα το Λονδίνο και θα φέρει την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Η σύναψη του δανείου αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης αναδιοργάνωσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του Ομίλου με σκοπό την κεντρική διαχείριση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης, διαχείρισης ρευστότητας και διαχείρισης συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου.
Προκειμένου να επικοινωνήσει περαιτέρω τη στρατηγική της στις διεθνείς χρηματαγορές και να ενδυναμώσει τις σχέσεις και τη συνεργασία της με διεθνείς και τοπικές τράπεζες, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έχει προγραμματίσει, στα πλαίσια της διοργάνωσης του δανείου, παρουσιάσεις σε συμμετέχουσες τράπεζες στο Λονδίνο και την Αθήνα.
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση στην Ελλάδα με κυριότερους τομείς δραστηριότητας την διύλιση και εμπορεία (R&M) πετρελαιοειδών και πετροχημικών. Η Εταιρεία αναπτύσσει επίσης ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής  υδρογονανθράκων (E&P) και έχει κατασκευάσει και λειτουργεί το πρώτο ιδιωτικό CCGT εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η Εταιρεία επίσης συμμετέχει με ποσοστό 35% στο μετοχικό κεφαλαίο της ΔΕΠΑ Α.Ε.
 
Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα και καλύπτει περίπου το 73% της εγχώριας αγοράς. Η Εταιρεία επίσης καλύπτει περίπου το 23% των λιανικών πωλήσεων πετρελαιοειδών στη χώρα μέσω του δικτύου της που αριθμεί περισσότερα από 1,300 πρατήρια, ενώ διαθέτει επίσης ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων υγραερίων, λιπαντικών καθώς και βιομηχανικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα της διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών (R&M) σε άλλες επτά χώρες. Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.Δ.Μ. (Σκόπια), και δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών στην Κύπρο, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Αλβανία και Γεωργία όπου το δίκτυό της αριθμεί περισσότερα από 210 πρατήρια.
 
Οι κύριοι μέτοχοι της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι το Ελληνικό Δημόσιο και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., ενώ το 30% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Οι πωλήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το 2005 ανήλθαν σε €6,653 εκατομμύρια και το σύνολο του ενεργητικού σε €4,190 εκατομμύρια.  Η Εταιρεία απασχολεί διεθνώς περίπου 5,500 εργαζόμενους.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με  τους κκ.:
 
Ανδρέα Σιάμισιη
Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Τηλ:+ 30 210 553 3626
Email: [email protected]
 
Έλλη Διγενή
Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Ομίλου
Τηλ.: +30 210 553 9351
Email: [email protected]