Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2006

Βελτίωση κατά 24 % της κερδοφορίας για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρά το λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον.

Αυξημένα κατά 24% Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη που ανήλθαν σε €175 εκατομμύρια (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το Α΄ Εξάμηνο του 2006, τα οποία αντιστοιχούν  σε €0,57 ανά μετοχή (EPS).  Για το Β’ Τρίμηνο τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €102 εκατομμύρια αυξημένα κατά 42% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο της χρήσης.

Με βάση τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
 
Τα Ενοποιημένα  κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το Α’ Εξάμηνο του 2006 ανήλθαν σε €330 εκατομμύρια.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το Α΄ Εξάμηνο του 2006 και η σύγκρισή τους με την αντίστοιχη περίοδο του 2005  έχουν ως εξής  :
 
  • Κύκλος εργασιών €4.104 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 43%
  • Συγκρίσιμο ΕΒΙΤ €175 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 39%
  • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €0,57, αυξημένα κατά 24%
  • Λειτουργικές ταμειακές ροές €281  εκατομμύρια, αυξημένες κατά 33%
  • Απόδοση  επενδεδυμένων κεφαλαίων  (ROACE: Ιούλιος 05-Ιούνιος 06) 12,6%
  • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE: Ιούλιος 05-Ιούνιος 06) 16,5%
  • Καταβολή προμερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή.
Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν:
α) Οργανική κερδοφορία :
Σημαντική βελτίωση στη λειτουργία της Διύλισης καθώς και των δραστηριοτήτων του εξωτερικού προσαυξάνοντας τα αποτελέσματα κατά €40 εκατομμύρια περίπου.  Στα πλαίσια αυτά τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙΤ (δηλ. εξαιρώντας την επίπτωση των ανοδικών τιμών αργού και προϊόντων) του εξαμήνου παρουσιάζουν αύξηση 39% σε σχέση με πέρυσι.
 
β) Περιβάλλον και αγορά :
Αντίθετα, λιγότερο ευνοϊκό από πέρυσι ήταν το περιβάλλον διύλισης.   Παρά την διατήρηση των ψηλών τιμών αργού, τα μέσα περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα με εξαίρεση τα περιθώρια Β’ Τριμήνου για σύνθετα διυλιστήρια.  Σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2005,  παρατηρήθηκε αύξηση στη ζήτηση προϊόντων βενζινών και πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά, ενώ θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η εξέλιξη της ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ. 
Επιχειρηματικές εξελίξεις :
 
ΔΙΥΛΙΣΗ,  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Τα αναπροσαρμοσμένα για την επίπτωση των τιμών από αποθέματα (Inventory Gain) λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας  ανήλθαν σε €157  εκατομμύρια,  βελτιωμένα κατά 39% από το Α΄ Εξάμηνο του 2005, ενώ συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από τις τιμές τα αποτελέσματα ανήλθαν €235 εκατομμύρια (+8%).  Οι κύριοι λόγοι για την βελτίωση ήταν :
 
- Αυξημένοι όγκοι πωλήσεων από τα Ελληνικά διυλιστήρια που για το Β’ Τρίμηνο ανήλθαν σε 3,8 εκατομμύρια Μ/Τ (+12% από το ίδια περίοδο πέρυσι), ενώ για το σύνολο του εξαμήνου  ανήλθαν σε 8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, αυξημένοι κατά 5% από πέρυσι. 
Aντίστοιχα, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΟΚΤΑ για το Β’ τρίμηνο ήταν 237 χιλιάδες μετρικοί τόνοι (+10% από πέρυσι), ενώ για το εξάμηνο ανήλθαν σε 461 χιλιάδες μετρικούς τόνους (+5%).
 
-   Βελτίωση της λειτουργίας με αυξημένες συναλλαγές εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στις διεθνείς  αγορές, βελτιστοποίηση στο μείγμα τροφοδοσίας αργών πετρελαίων προς τα διυλιστήρια  και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.
Αντίθετα, μειωμένη κατά €36 εκατομμύρια σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2005 ήταν η επίδραση του περιβάλλοντος στα αποτελέσματα του εξαμήνου κυρίως λόγω των διεθνών περιθωρίων διύλισης (average Med refining margins) που παρέμειναν χαμηλότερα  από τα αντίστοιχα της περυσινής περιόδου και της μικρότερης θετικής επίπτωσης που είχε η εξέλιξη των τιμών του αργού και των προϊόντων στα αποτελέσματα.
 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
Αυξημένοι κατά 1% σε 1.891 χιλιάδες μετρικούς  τόνους είναι οι όγκοι πωλήσεων της ΕΚΟ, με αύξηση στις πωλήσεις της εσωτερικής αγοράς και μικρή μείωση στις πωλήσεις καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας. Σημειώνεται η αύξηση μεριδίων στο πετρέλαιο κίνησης και διατήρηση μεριδίων στις βενζίνες κατά το Α’ Εξάμηνο του 2006. Η κάμψη στη κερδοφορία της περιόδου ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων στα περιθώρια κέρδους που παρατηρήθηκαν κυρίως στο Α’ Τρίμηνο καθώς οι αλλαγές στην εμπορική πολιτική και η αύξηση των πωλήσεων σε προϊόντα με ψηλά περιθώρια υλοποιήθηκαν στο τέλος του Β΄ Τριμήνου με μικρή επίπτωση στα αποτελέσματα για το σύνολο του εξαμήνου.
Η αύξηση κατά 8% στις πωλήσεις των θυγατρικών λιανικής εμπορίας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αποτελεί και το κύριο λόγο για το διπλασιασμό της κερδοφορίας σε επίπεδο Κερδών προ Φόρων.  Η βελτίωση στη κερδοφορία παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος με εξαίρεση την Βουλγαρία όπου παρά τη βελτίωση της λειτουργίας υπάρχει μείωση στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων λόγω γενικής δυσλειτουργίας στο καθορισμό των τιμών στη τοπική αγορά.  Σημειώνεται, ότι ο συνολικός αριθμός πρατηρίων με τα σήματα των εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό ανήλθε σε 195, αυξημένος κατά 21 πρατήρια από το τέλος του 2005.
 
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Στον τομέα των πετροχημικών οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε 207 χιλιάδες τόνους (+13% σε σχέση με Α΄ εξάμηνο του 2005) και η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 75%.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Βελτιωμένη παρουσιάζεται η λειτουργία της μονάδος παραγωγής στο Β’ Τρίμηνο καθώς οι οριακές τιμές συστήματος (SMP) διαμορφώθηκαν σε υψηλότερες τιμές από το Α’ Τρίμηνο.  Οι συνολικές πωλήσεις ισχύος και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της διασυνοριακής εμπορίας, ανήλθαν σε €51 εκατομμύρια, και τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA για το εξάμηνο σε €10 εκατομμύρια.  Σημειώνεται ότι η συνολική επένδυση για την κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ήταν ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Σημαντική εξέλιξη στο Β’ Τρίμηνο ήταν η ανακοίνωση εντοπισμού υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τις Woodside και Repsol YPF,  στις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στη περιοχή Μουρζούκ της Λιβύης.  Εκτιμάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων, αξιολόγηση για τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα  και συνεπώς αποφάσεις για τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή θα απαιτήσουν περίοδο 12 – 18 μηνών.  
 
Επίσης, στα πλαίσια της στρατηγικής του τομέα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στο τομέα της Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκαν με την κρατική εταιρεία πετρελαίων της Αιγύπτου EGPC οι τελικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης της περιοχής West Obayed στη Δυτική Έρημο.  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης υποκαταστήματος και θυγατρικής εταιρείας στην Αίγυπτο για να είναι σε θέση να ξεκινήσει την δραστηριότητά της ως διαχειριστής (operator) μέσα στο 2006. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα έρευνας και παραγωγής στη περιοχή West Obayed κατακυρώθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του διεθνούς γύρου παραχωρήσεων που διεξήγαγε η ΕGPC στις αρχές του 2006.
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Β’ Τρίμηνο ανήλθαν σε €32 εκατομμύρια, (Α’ Τρίμηνο €17 εκατομμύρια) και αφορούν μικρά κυρίως έργα αναβάθμισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του δικτύου πρατηρίων στο εξωτερικό και την Ελλάδα.
Στα πλαίσια του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, υλοποιείται η τεχνικοοικονομική μελέτη (FEED) για την αναβάθμιση του Διϋλιστηρίου της Ελευσίνας όπου προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων Hydrocracker και Flexicoker.  Με βάση τα μέχρι τώρα  αποτελέσματα της μελέτης έχει ήδη επιλεγεί η τεχνολογία τόσο για τις βασικές μονάδες που αναφέρονται αλλά και για το μεγαλύτερο αριθμό των επιμέρους περιφερειακών μονάδων που θα απαιτηθούν.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Το συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο των διεθνών τιμών αργού και προϊόντων και η αύξηση των ποσοτήτων αποθεμάτων αποτελούν το κύριο λόγο για τη διατήρηση του δανεισμού του Ομίλου στα ίδια επίπεδα με το Α’ Τρίμηνο.  Έτσι, παρά τις θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (€281 εκατομμύρια), ο δανεισμός ανέρχεται σε €1 δισεκατομμύριο και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (D/D&E) στο 30%.  Η επιπλέον χρηματοδότηση για την αύξηση των αποθεμάτων έχει προέλθει από νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €300 εκατομμυρίων που οργανώθηκε μέσω του νέου χρηματοοικονομικού κέντρου του Ομίλου (Group Treasury) Hellenic Petroleum Finance Plc, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.
 
Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006
(σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Εκατομμύρια  €

2005

2006

%

 

 

 

 

Πωλήσεις

2.863

4.104

43%

 

 

 

 

EBITDA

311

330

6%

 

 

 

 

Συγκρίσιμα Κέρδη Πρό Χρηματοοικονομικών και Φόρων (1) (EBIT)

126

175

39%

 

 

 

 

Κέρδη προ φόρων
(Earnings before Tax)

211

255

21%

 

 

 

 

Καθαρά Κέρδη
(Net Income)

141

175

24%

 

 

 

 

Καθαρά Κέρδη Ανά Μετοχή (EPS) €

0,46

0,57

24%

 

 

 

 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (2)

211

281

18%

 

 

 

 

 

31.12.2005

31.3.2006

 

 

 

 

 

Καθαρός Δανεισμός (3)

700

999

--

 

 

 

 

Δείκτης Δανειακής  Επιβάρυνσης (D/D+E)(3)

25%

30%

--

 

 

 

 

(1) Υπολογισμένο ως Κέρδη Πρό Χρηματοοικονομικών και Φόρων (EBIT) αναπροσαρμοσμένα για την επίδραση αποθεμάτων και αποτελεσμάτων συμμετοχών ομίλου
(2) Καθοριζόμενο ως EBITDA  μείον επενδύσεις πάγιου εξοπλισμού.
(3) Σύγκριση με αντίστοιχα μεγέθη 31.12.2005