Αποτελέσματα εννεαμήνου 2006

Σημαντική βελτίωση στα συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη κατά 28% παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον διύλισης
 
Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη που ανήλθαν σε €215 εκατομμύρια (Net Income) ανακοινώνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το εννεάμηνο του 2006, τα οποία αντιστοιχούν  σε €0,70 ανά μετοχή (EPS).  Για το Γ’ Τρίμηνο τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €40 εκατομμύρια επηρεασμένα από την αρνητική πορεία των τιμών του αργού πετρελαίου στο τέλος του τριμήνου.
 
Τα Ενοποιημένα  κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το εννεάμηνο του 2006 ανήλθαν σε €432 εκατομμύρια.
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για το εννεάμηνο του 2006 και η σύγκρισή τους με την αντίστοιχη περίοδο του 2005  έχουν ως εξής  :
 
  • Κύκλος εργασιών €6.127 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 32%
  • Συγκρίσιμο ΕΒΙΤ €327 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 28%
  • Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη €220 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 46 %
  • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €0,70, μειωμένα κατά 17%
  • Λειτουργικές ταμειακές ροές €358  εκατομμύρια, μειωμένες κατά 7%
  • Απόδοση  επενδεδυμένων κεφαλαίων  (ROACE: Οκτώβριος 05-Σεπτέμβριος 06) 10%
  • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE: Οκτώβριος 05-Σεπτέμβριος 06) 12,6%
Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα της περιόδου ήταν:
 
α) Οργανική κερδοφορία :
Σημαντική ήταν η θετική επίδραση από την βελτιωμένη λειτουργία στον κλάδο Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας με αύξηση του EBITDA κατά €79 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005 (+31%).  Αντίστοιχα βελτιωμένη, αλλά με μικρότερη επίδραση, ήταν η οργανική κερδοφορία των περισσοτέρων επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου καθώς αρχίζουν να αποδίδουν σταδιακά οι στρατηγικές επιλογές της Εταιρείας.  Στα πλαίσια αυτά, τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙΤ (δηλ. εξαιρώντας την επίπτωση της πτώσης των τιμών αργού και προϊόντων, «inventory effect») του εννεαμήνου παρουσιάζουν αύξηση 28% σε σχέση με πέρυσι, παρά τη σημαντική μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης.
 
β) Περιβάλλον και αγορά : 
Αντίθετα, η εξέλιξη στο διεθνές περιβάλλον διύλισης ήταν αρνητική καθώς τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα περυσινά και οι τιμές αργού πετρελαίου παρουσίασαν απότομη μείωση στο τέλος του τρίτου τριμήνου.  Σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005, παρατηρήθηκε αύξηση στη ζήτηση προϊόντων βενζινών και πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά, ενώ μικρή θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η εξέλιξη της ισοτιμίας δολαρίου / ευρώ. 
 
Επιχειρηματικές εξελίξεις :
 
ΔΙΥΛΙΣΗ,  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
Τα αναπροσαρμοσμένα για την επίπτωση των τιμών (Inventory effect) λειτουργικά αποτελέσματα της δραστηριότητας διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας (Clean EBIT) ανήλθαν σε €282  εκατομμύρια,  βελτιωμένα κατά 19% από το εννεάμηνο του 2005, ενώ συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση από τις τιμές τα αποτελέσματα ανήλθαν €275 εκατομμύρια (-30% σε σχέση με πέρυσι).
 
Οι κύριοι λόγοι της βελτίωσης στα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν :
  • Αυξημένοι κατά 3% όγκοι πωλήσεων για το εννεάμηνο που ανήλθαν σε  11,7 εκατομμύρια Μ/Τ ((Γ’ Τρίμηνο 3,7 εκατομμύρια Μ/Τ ). Αντίστοιχα, οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων της ΟΚΤΑ για το Γ’ τρίμηνο ήταν 262 χιλιάδες M/T (+19%), ενώ για το εννεάμηνο ανήλθαν σε 723 χιλιάδες M/T (+9%).
  • Αύξηση στις πωλήσεις από τα Ελληνικά διυλιστήρια καυσίμων αεροπορίας, πετρελαίου κίνησης, βενζινών και ασφάλτου τα οποία σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν  υψηλότερη προστιθέμενη αξία (θετικό product mix) πετυχαίνοντας έτσι καλύτερα μέσα περιθώρια κέρδους.  Παράλληλα σημειώθηκε μείωση στους όγκους πωλήσεων καυσίμων ναυτιλίας και εξαγωγών τα οποία έχουν χαμηλότερο περιθώριο κέρδους .
  •  Θετική επίδραση από εμπορικές πράξεις τόσο στη βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και στη διαχείριση  κινδύνου από την έντονη διακύμανση των διεθνών τιμών.  Έτσι, οι αυξημένες συναλλαγές εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης με μεταχρονολόγηση της τιμής αγοράς βοήθησαν στο να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η επίπτωση από τις τιμές στα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας στο τέλος του τριμήνου.
Αντίθετα, αρνητική ( - €206 εκατομμύρια) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005 ήταν η επίδραση του περιβάλλοντος στα αποτελέσματα του εννεαμήνου, κυρίως λόγω των διεθνών περιθωρίων διύλισης (average Med refining margins) που παρέμειναν χαμηλότερα  από τα αντίστοιχα της περυσινής περιόδου και της αρνητικής επίπτωσης που είχε η εξέλιξη των τιμών του αργού και των προϊόντων στα αποτελέσματα.
 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
Οριακά αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι είναι οι όγκοι πωλήσεων της ΕΚΟ που ανήλθαν σε 2.878 χιλιάδες Μ/Τ.  (Γ’ Τρίμηνο 987 χιλιάδες Μ/Τ). Οι πωλήσεις στο δίκτυο πρατηρίων εμφανίζουν αύξηση σε όλα τα προϊόντα, πλην βενζινών, το επίπεδο πωλήσεων των οποίων παρέμεινε σταθερό, ενώ παρατηρείται κάμψη στις πωλήσεις καυσίμων αεροπορίας και ναυτιλίας. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το Γ’ Τρίμηνο παρουσιάζει Κέρδη προ φόρων (EBT) στο ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα του 2005,  αντιστρέφοντας μερικώς την αρνητική εικόνα που παρουσιαζόταν μέχρι και  το Α’ εξάμηνο.
 
Τα αποτελέσματα των θυγατρικών λιανικής εμπορίας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εξακολουθούν  να είναι θετικά, με αυξημένα κέρδη και στο Γ΄ Τρίμηνο σε όλες σχεδόν τις αγορές.  Οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 568 χιλιάδες Μ/Τ (το 2005 : 577 χιλιάδες Μ/Τ) με τις πωλήσεις στο δίκτυο πρατηρίων να παρουσιάζουν αύξηση κατά 15% σε σχέση με πέρυσι.  Το σύνολο των πρατηρίων με τα σήματα των εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό ανήλθε σε 211, αυξημένο κατά 37 πρατήρια από το τέλος του 2005, με την πλειονότητα τους να παρουσιάζουν βελτιωμένες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο από την περυσινή χρήση.
 
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Ιδιαίτερα βελτιωμένα είναι τα αποτελέσματα στον τομέα των πετροχημικών, όπου οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε 319 χιλιάδες Μ/Τ (+12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005) και η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 161%.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η βελτίωση στη λειτουργία της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και οι αυξημένες ώρες λειτουργίας της μονάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησαν σε κερδοφόρο αποτέλεσμα την Ενεργειακή Θεσσαλονίκης για το Γ’ Τρίμηνο. Έτσι τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το τρίμηνο, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ανήλθαν σε €10 εκατομμύρια ενώ τα συνολικά για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €20 εκατομμύρια περίπου. 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Σε συνέχεια των αρχικών ανακοινώσεων, η κοινοπραξία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με τις Woodside (διαχειριστής) και Repsol YPF,  συνεχίζει να έχει επιτυχία στις ερευνητικές της δραστηριότητες στις περιοχές Μουρζούκ και Σίρτη της Λιβύης διότι και οι επόμενες δύο γεωτρήσεις έχουν ενδείξεις παρουσίας υδρογονανθράκων.  Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, εκτιμάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων, αξιολόγηση για τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα  και συνεπώς αποφάσεις για τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή θα απαιτήσουν περίοδο 12 – 18 μηνών.  
 
Στα πλαίσια της έναρξης δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο στο τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, αναμένεται η τελική έγκριση από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης της περιοχής West Obayed στη Δυτική Έρημο.  Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην Αίγυπτο για να είναι σε θέση να ξεκινήσει την δραστηριότητά της ως διαχειριστής (operator) μέσα στο 2006. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα έρευνας και παραγωγής στη περιοχή West Obayed κατακυρώθηκε στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του διεθνούς γύρου παραχωρήσεων που διεξήγαγε η ΕGPC στις αρχές του 2006.
 
Επίσης, στα πλαίσια του πρόσφατου γύρου παραχωρήσεων που διεξήγαγε η GANOPE στην Αίγυπτο, η κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (30%), MELROSE (40% διαχειριστής) και Oil Search (30%) έχει κερδίσει την εκμετάλλευση της περιοχής El Mesaha.
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Γ’ Τρίμηνο ανήλθαν σε €25 εκατομμύρια, (Α’ Εξάμηνο €49 εκατομμύρια) και αφορούν μικρά κυρίως έργα αναβάθμισης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του δικτύου πρατηρίων στο εξωτερικό και την Ελλάδα.
Η υλοποίηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης (FEED) για την αναβάθμιση του Διϋλιστηρίου της Ελευσίνας, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων Hydrocracker και Flexicoker, προχωρά στα πλαίσια του αρχικού προγραμματισμού και αναμένεται ότι η τελική έγκριση για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής επένδυσης θα αποφασιστεί στους επόμενους μήνες.  Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση έχει σαν στόχο την μετατροπή μαζούτ υψηλού θείου σε DIESEL το οποίο σήμερα εισάγεται από τα διυλιστήρια και τις Ελληνικές εταιρείες εμπορίας.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ο δανεισμός του Ομίλου παραμένει στα ίδια επίπεδα με το Α’ Εξάμηνο (€1 δισεκατομμύριο) καθώς σημαντική ρευστότητα έχει δεσμευτεί σε αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης που θα πωληθεί στο επόμενο τρίμηνο.  Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (D/D&E) ανέρχεται στο 30% και η επιπλέον χρηματοδότηση για την αύξηση των αποθεμάτων έχει προέλθει από κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €300 εκατομμυρίων που οργανώθηκε μέσω του νέου χρηματοοικονομικού κέντρου του Ομίλου (Group Treasury) Hellenic Petroleum Finance Plc, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.   Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη νέο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης το οποίο θα συγκεντρώσει το σύνολο του δανεισμού στην Hellenic Petroleum Plc  πετυχαίνοντας συγχρόνως βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης.
 
Επισυνάπτονται τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006
(σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)