ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 16ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσιεύει τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020, παρουσιάζοντας την επιχειρηματική επίδοσή του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), για την περίοδο από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

H προσέγγιση της έκδοσης είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η ασφαλή και χωρίς ατυχήματα οικονομικά βιώσιμη λειτουργία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία. Για την απεικόνιση με διαφάνεια της θέσης και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου για σταδιακή μετάβαση προς μια «πράσινη» οικονομία, παρουσιάζεται αναλυτικά το «Όραμα 2025», οι δεσμεύσεις και οι ποσοτικοί δείκτες επίδοσης του Ομίλου με βάση τους πυλώνες του ESG – Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση.

Για τη σύνταξη του Απολογισμού εφαρμόστηκαν τα GRI Standards και οι Κλαδικοί Δείκτες “Oil & Gas Sector Supplement” του Global Reporting Initiative (Comprehensive Level), καθώς και τα 24 κριτήρια της Έκθεσης Προόδου Communication on Progress - CoP (Advanced Level) στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Ομίλου με  τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC).

Επίσης, τα στοιχεία παρουσιάζονται με βάση τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» και αξιοποιείται ο «Οδηγός δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ (Advanced metrics & Sector-specific metrics) επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές, μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων.

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, ο Απολογισμός ελέγχθηκε, αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα στο επίπεδο “in accordance with/ Comprehensive” σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards καθώς και την κάλυψη των δεικτών του ειδικού συμπληρώματος δεικτών για τον πετρελαϊκό κλάδο (Oil & Gas Sector Supplement). Επίσης, ο Απολογισμός διασφαλίστηκε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Έκθεσης CoP, του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Advanced Level).

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσιοποιεί από το 2005 Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων.

Ο Απολογισμός παρουσιάζεται και σε ψηφιακή μορφή, στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα https://sustainabilityreport2020.helpe.gr/, με στόχο την ευκολία πλοήγησης του χρήστη αλλά και την αμεσότητα πρόσβασης στο περιεχόμενό του.