Έγγραφα που Αφορούν στον Εταιρικό Μετασχηματισμό

Απόφαση έγκρισης της διάσπασης

Ανακοίνωση καταχώρησης και δημοσίευσης των στοιχείων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (Γ.Ε.ΜΗ.)

Ανακοίνωση της σύστασης της νέας εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ»(Γ.Ε.ΜΗ.)

Σχέδιο Διάσπασης

Λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» προς τους μετόχους της για το Σχέδιο Διάσπασης

Έκθεση αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων του αποσχιζόμενου κλάδου της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.» κατά την 30.06.2021

Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Διάσπασης της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Business Solutions A.E.»

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2018

Vision 2025

Πληροφοριακό Σημείωμα Απόσχισης Κλάδου

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία