Πλαίσιο Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών MAR

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation - MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε., με σκοπό τη διευκόλυνση και ενημέρωση των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation - MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθεί τη διαφάνεια μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Δεοντολογίας περί μη κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών. Συγκεκριμένα, έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), προς την Εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και παράλληλα με την προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, σε συμμόρφωση με τον Ν. 3556/2007 που αφορά στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισυνάπτεται κατωτέρω το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 11Α του Ν. 3556/2007, σε περίπτωση:

  • απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
  • απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
  • απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο μας τα παρακάτω έντυπα του Θεσμικού Πλαισίου:

Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
Επικοινωνία