Χρηματοδοτική συμφωνία - πλαίσιο για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ

Χρηματοδοτική συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ του Ομίλου HELLENiQ ΕNERGY, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Eurobank Α.Ε., για επενδύσεις έως €766 εκατ. σε έργα ΑΠΕ

Η HELLENiQ Renewables, 100% θυγατρική της HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε., υπέγραψε συμφωνία – πλαίσιο, ύψους έως €766 εκατ., με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την Eurobank Α.Ε., για την υλοποίηση επιμέρους χρηματοδοτήσεων (Project Finance) για υφιστάμενα και νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα).

Η συμφωνία προβλέπει κοινούς βασικούς όρους σε έργα που ικανοποιούν προσυμφωνημένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με δυνατότητα να ενταχθούν τόσο υφιστάμενα όσο και νέα έργα που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η παραγόμενη ενέργεια θα πωλείται μέσω συμβολαίων που βασίζονται σε διαφορετικές δομές (εγγυημένων τιμών Feed-in Premium / Feed-in Tariff και/ή χρηματοοικονομικών διμερών συμβάσεων Corporate Power Purchase Agreements).

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη συμφωνία για τον Όμιλο HELLENiQ  ENERGY είναι: α) Σημαντικό ύψος χρηματοδότησης που αυξάνει τη δυναμική του Ομίλου για ανάπτυξη,  β) Βέλτιστοι όροι, τυποποιημένοι σε μεγάλο βαθμό, που επιτρέπουν ταχύτητα υλοποίησης,  γ) Ευέλικτη δομή προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά των έργων ΑΠΕ, απελευθερώνοντας παράλληλα πόρους για τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου.

Η χρηματοδοτική συμφωνία - πλαίσιο αποτελεί ορόσημο στην κατεύθυνση για τον «πράσινο» μετασχηματισμό του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση του στόχου για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ τουλάχιστον 1 GW έως το 2025 και πάνω από 2 GW έως το 2030.