Έγκριση υλοποίησης επενδύσεων για την αναβάθμιση των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενέκρινε σήμερα την υλοποίηση επενδύσεων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Οι επενδύσεις προβλέπουν την κατασκευή μονάδας Hydrocracker  (δυναμικότητας 40 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως) και μονάδας Flexicoker (δυναμικότητας 21 χιλιάδων βαρελιών ημερησίως) καθώς και αναγκαίες τροποποιήσεις και προσθήκες σε μονάδες περιφερειακού εξοπλισμού. Οι επενδύσεις προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν το 2010.
 
Η αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Ελευσίνας θα έχει ως αποτέλεσμα :

- την αύξηση της παραγωγής σε λευκά – φιλικά προς το περιβάλλον – προϊόντα, υψηλής αξίας, με μετατροπή του μαζούτ κυρίως σε ντίζελ κίνησης μηδενικού θείου.
Επισημαίνεται η βελτίωση του βαθμού συνθετότητας του Διυλιστηρίου από 1,5 σε 7,2 μονάδες του δείκτη Nelson.

- τη σημαντική μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του θείου και των εκπομπών των αιωρουμένων σωματιδίων. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ελευσίνας βασίζονται στη χρήση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών διεθνώς, παράλληλα με την εφαρμογή των πλέον Σύγχρονων Συστημάτων Ασφαλείας.

- την διασφάλιση ομαλού και ευέλικτου εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, καθώς ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η δυνατότητα κατεργασίας όλων των τύπων αργών, που είναι διαθέσιμα στη Μεσόγειο.

- την διασφάλιση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων μονίμων και εμμέσων θέσεων εργασίας.

Το έργο, πέρα από το ότι υλοποιεί τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγή προδιαγραφών στο Ντίζελ και στο Μαζούτ ως έργο περιβαλλοντικού χαρακτήρα, επιπλέον συνεισφέρει στον ασφαλή εφοδιασμό της χώρας, προσαρμόζοντας παράλληλα την παραγωγή στις εγχώριες και ευρωπαϊκές τάσεις κατανάλωσης.
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ύστερα και από την πρόσφατη απόφαση για επενδύσεις στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, κάνει ένα ακόμη αναπτυξιακό βήμα με σύνολο επενδύσεων στο τομέα της διύλισης και του περιβάλλοντος, ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, με γνώμονα το όφελος όλων των κοινωνικών της εταίρων αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.